Acatistul Sfântului Ierarh Teodosie al Cernigovului

Acatistul celui între sfinți Părintelui nostru Teodosie Arhiepiscopul Cernigovului, Făcătorul de minuni

După obișnuitul început se citesc:

Troparul Sfântului Teodosie al Cernigovului
(Tropar Glas 4)

Preabunule întru arhierei, Sfinte Ierarhe Teodosie, arătatu-te-ai luminător turmei tale si tot ca un luminător de veşnicile locaşuri te-ai învrednicit. Roagă-te înaintea tronului Împăratului slavei ca să fim izbăviți noi de toată reaua întâmplare și ca prin rugăciunile tale să se mântuiască sufletele noastre.

Condac (Glas 4)

Lucrat-ai lui Hristos, păstorul tuturor păstorilor, Sfinte Ierarhe Teodosie, păscându-ţi oile tale în bogate păşuni duhovniceşti. Pentru aceasta primit-ai de la Hristos Mântuitorul lumii darul vindecării de neputinţele trupeşti şi sufleteşti, pentru cei ce vin cu credinţă la cinstitele tale moaşte, cerând ajutorul tău roagă-te părinte sfinte pentru toţi cei ce cheamă numele tău, ca să fim izbăviţi de tot vrăjmaşul şi să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul întâi

Fericimu-te pe tine, cu cântări de bucurie, sfinţite Părinte Teodosie, mare făcătorule de minuni, alesul lui Hristos, pentru neputrezirea moaştelor tale şi pentru multele tale minuni, mijlocitorul nostru înaintea lui Dumnezeu. Mare îndrăznire având la Domnul, slobozeşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

Icosul întâi

Arătatu-te-ai pe tine înger în trup de-Dumnezeu-înţelepţitule Teodosie, împodobitu-te-ai de mic copil cu virtuţi îngereşti; pentru aceea, după vrednicie, pus-ai fost de Dumnnezeu Înger păzitor al Bisericii din Cernigov, pe toţi îndrumându-i spre mântuire, arătându-te tuturor  îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, înfrânării şi dragostei. Pentru aceea păstoriţii tăi înalţă glas către tine:
Bucură-te, îngere pământesc, bucură-te, om ceresc;
Bucură-te, că eşti împreună vorbitor şi împreună slujitor cu îngerii;
Bucură-te, râvnitorule de viaţă netrupească;
Bucură-te, că şi după moarte împreună cu netrupeştile puteri sălăsluieşti;
Bucură-te, că l-ai iubit pe Hristos din tinereţile tale, din  tot cugetul şi din toată inima;
Bucură-te, că din zorii vieţii tale lucrat-ai pentru Unicul Dumnezeu;
Bucură-te, că poruncile Domnului le-ai ţinut cu credinţă şi fără prihană;
Bucură-te, rod de fapte bune întru Hristos;
Bucură-te, că duhul tău l-ai întărit cu osârduitoare rugăciune;
Bucură-te, apărător al celor ce, cu dragoste, cinstesc amintirea ta;
Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

Condacul al 2-lea

Deşertăciunea lumii acesteia văzându-o, ameninţată de grabnică pieire, dorit-ai din toată inima să părăseşti lumea, pentru a-L sluji pe Dumnezeu în călugărie. Pentru aceea luând asupra ta jugul cel bun şi uşor al lui Hristos, făcutu-te-ai smerit şi ascultător monah la Mănăstirea Peşterilor de la Kiev, înălţând Făcătorului a toate cântarea îngerească Aliluia.

Icosul al 2-lea

Mintea ta de Dumnezeu înţelepţită aflându-o sfântul ierarh Dionisie al Kievului, te-a rânduit pe tine, Teodosie, arhidiacon la catedrala Sfintei Sofia a Înţelepciunii Dumnezeieşti, ca să slujeşti la altarul Domnului şi la săvârşirea Dumnezeieştilor Taine. Văzând în tine ales vas al Duhului Sfânt, cu umilinţă te chemăm zicând:
Bucură-te, că ai pus început nevoinţelor tale, sub acoperământul făcătorilor de minuni de la Lavra Peşterilor;
Bucură-te, că în tinereţele tale te-ai  împodobit, cu asupra de măsură, cu virtuţile vieţii călugăreşti;
Bucură-te, prealuminoasă frumuseţe a monahilor;
Bucură-te, preaslăvita laudă a postitorilor;
Bucură-te, preaiubite împreună vorbitor al evlavioşilor sfinţiţi slujitori;
Bucură-te, că te-ai supus cu inima curată, nefăţarnic, ascultărilor;
Bucură-te, smerite nevoitorule, că toată nădejdea ţi-ai pus-o în Domnul;
Bucură-te, bunule râvnitor al iubitorilor de singurătate;
Bucură-te, alesule al lui Hristos, preafericite;
Bucură-te, că dat ne-ai fost de Dumnezeu ca mijlocitor pentru noi, neschimbat;
Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

Condacul al 3-lea

Cu putere de la Dumnezeu întăritu-te-ai, părinte Teodosie când ai fost hirotonisit ieromonah, de către sfântul ierarh Dionisie şi aşezat de dânsul egumen al Mănăstirii Korsun,  pentru a paşte turma lui Hristos şi pentru a-i călăuzi pe monahi pe calea mântuirii, cu toţii înălţând cântare Dumnezeului Celui în Treime lăudat: Aliluia.

Icosul al 3-lea

Smerenie nefăţarnică având, numitu-te-ai pe tine pământ şi cenuşă, preafericite Teodosie; pentru aceasta oprit ai fost, pe nedrept, de arhiereu de la săvârşirea celor sfinte; tu însă supusu-te-ai, fără crâcnire. Pentru aceea fericindu-te că urmându-L, cu adevărat pe Hristos, n-ai ţinut ură îţi cântăm:
Bucură-te, că neţinând ură, nimănui nu-i răsplăteşti răul cu rău;
Bucură-te că, ţinând canonul de la arhiereu, vădit-ai desăvârşită ascultare;
Bucură-te că, aflându-te sub canon nu ai cutezat să te apropii de epitrahil;
Bucură-te, că ai înfrânt potrivnicul cu smerenia, lăsându-te la oia lui Dumnezeu;
Bucură-te, monahule  de Dumnezeu iubitule, împodobit cu blândeţe şi cuvioşie;
Bucură-te, că prin postire ai dobândit cununa muceniciei celei nesângeroase;
Bucură-te, părinte şi povăţuitor, de Dumnezeu  înţelepţit al monahilor;
Bucură-te, mult încercat conducător al obştilor călugăreşti;
Bucură-te, credincios şi evlavios slujitor la altarul Domnului;
Bucură-te, că pentru noi cu căldură neîncetat mijloceşti înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

Condacul al 4-lea

Iscatu-s-a în cetatea Kievului vifor de prigoană împotriva Bisericii lui Dumnezeu de la eretica învăţătură a latinilor; pus ai fost atunci, de Dumnezeu înţelepţitule Teodosie, egumen al Mănăstirii Vadubeskaia, petru a o feri pe ea de acea mincinoasă învăţătură; făcutu-i-ai pe fraţi statornici în dreapta credinţă, pentru ca, fără de prihană să înalţe lui Dumnezeu cântare  Aliluia.

Icosul al 4-lea

Aflâd despre de-Dumnezeu-plăcuta ta viaţă, părinte Teodosie, chematu-te-a de la Kiev la Cernigov ierarhul lui Dumnezeu Lazăr, ca să te aşeze în scaunul de arhimandrit al Mănăstirii Eleţ şi ca să aibă în tine un ajutor, întru ocârmuirea Bisericii; slujitu-l-ai pe el cu fiască iubire, arătându-te vrednic de această cinstire; pentru aceea îţi cântăm:
Bucură-te, că pe sfiinţitul bătrân cu dragoste l-ai slujit;
Bucură-te, că precum un fiu tatălui său întrutotul ascultător i-ai fost;
Bucură-te, că bătrâneţile i le-ai mângâiat;
Bucură-te, că ostenelile vlădiceşti i le-ai uşurat;
Bucură-te, că podoaba sfintelor biserici cu râvnă ai susţinut-o;
Bucură-te, păstrător credincios al predaniilor apostolice;
Bucură-te, apărător cu osârdie al adevărului;
Bucură-te, că datoria de păstor duhovnicesc cu vrednicie ţi-ai îndeplinit-o;
Bucură-te, neprihănit slujitor al altarului Domnului;
Bucură-te, chip luminat de păstor duhovnicesc;
Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

Condacul al 5-lea

Dumnezeiasca stea calauzitoare către Ierusalimul ceresc făcutu-te-ai, prin virtuţile tale; pentru aceea văzându-te aşa, Preaminunate Teodosie, urmatu-te-au părinţii şi fraţii cu dragoste, ţinând învăţătura ta de suflet folositoare şi luând aminte la viaţa ta curată. Pentru aceea învăţatu-s-au, împreună cu tine să-i înalţe lui Dumnezeu, Cel minunat întru sfinţi cântare îngerească Aliluia.

Icosul al 5-lea

Sfinţitul ierarh Lazăr simţindu-se împovărat de bătrâneţe şi de neputinţe trupeşti, doritu-te-a pe tine, Teodosie urmaş întru arhierie, cerând pentru aceasta Sanctităţii Sale Patriarhului Moscovei să te înalţe în rang de arhiepiscop. Văzând în aceasta un semn al proniei dumnezeieşti, cu dragoste te preamărim zicând:
Bucură-te, arhiereule al lui Dumnezeu, pe care Însuşi Veşnicul Arhiereu l-a ales;
Bucură-te, vrednic şi osârduitor urmaş al apostolilor;
Bucură-te, întru Hristos sfinţite  părinte  cel ce de la soborul sfinţilor ierarhi ruşi ai primit sfinţirea;
Bucură-te, bunule ierarh, iubitorule de săraci;
Bucură-te, arhipăstorule milostiv şi compătimitor;
Bucură-te, cel ce sfinţilor Mitrofan şi Dimitrie le eşti împreună vorbitor şi coliturghisitor;
Bucură-te, frumuseţea pravoslavnicilor arhierei;
Bucură-te, păstorul cel bun care ai fost gata să-ţi dai viaţa pentru turma ta;
Bucură-te, învăţătorule gură-de-aur;
Bucură-te, făclia de Dumnezeu aprinsă a Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

Condacul al 6-lea

Propovăduit-ai învăţătura lui Hristos sfinte ierarhe Teodosie cu cuvântul şi cu fapta, ca   păstorul cel bun, urmându-l pe începătorul tuturor păstorilor duhovniceşti, Hristos Domnul, arătând tuturor iubire, povăţuindu-i pe calea mântuirii, poruncile lui Hristos urmându-le prin însăşi  viaţa ta, pe toţi învăţându-i să înalţe necontenit cântare lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al 6-lea

Strălucit-ai ca un Luceafăr peste ţinutul Cernigovului, ierarhule al lui Dumnezeu, Teodosie, turmei tale celei de Dumnezeu ţie încredinţate, dându-i lumină, prin virtuţile tale.  Ca un adevărat monah, smerit şi iubitor de sărăcie, împărţeai îndată, tot ce aveai săracilor. Pentru aceea ca unui desăvârşit iubitor de sărăcie laudă îţi aducem zicând:
Bucură-te, nesecat izvor de milosârdie;
Bucură-te, că orfanilor adăpost le-ai dat;
Bucură-te, milostiv ocrotitor al văduvelor;
Bucură-te, că flămânzilor hrană le-ai dat;
Bucură-te, grabnic ajutător al celor obidiţi;
Bucură-te, că pe cei întristaţi îi înveseleşti;
Bucură-te, ajutător al celor aflaţi în necazuri;
Bucură-te, înţelept povăţuitor al tinerilor feciorelnici;
Bucură-te, că dai tărie bătrânilor şi neputincioşilor;
Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

Condacul al 7-lea

Dorind din toată inima să te faci plăcut unicului Domn-Dumnezeu, până la sfârşitul vieţii, prin fapte de desăvârşire duhovnicească, sporit-ai necontenit în smerenie, înfrânatu-ţi-ai trupul cu postul şi rugăciunea, părinte ierarhe Teodosie, tuturor dându-le căldură, cu dragostea ta. Pentru aceasta te-ai învrednicit, încă pe pământ fiind, să cânţi lui Dumnezeu cântarea îngerească: Aliluia.

Icosul al 7-lea

Descoperit-a Domnul în tine, sfinţite părinte Teodosie un nou ales rugător şi făcător de minuni în ţara Rusiei. Prin tine, se înfrumuseţează şi se umple de lumină Biserica pravoslavnică, cel ce ai mare îndrăznire înaintea lui Hristos. Căruia roagă-te pentru noi păcătoşii, cei ce cu iubire îţi cântăm ţie zicând:
Bucură-te, strălucit luminător al dreptei credinţe;
Bucură-te, neadormit străjer al ortodoxiei;
Bucură-te, cel ce cu mare râvnă aperi dreapta credinţă;
Bucură-te,  stâlp neclintit al credinţei lui Dumnezeu;
Bucură-te, podoabă a virtuţilor;
Bucură-te, atlet fără seamăn al neprihănirii şi curăţiei;
Bucură-te, neistovită comoară de rugăciune;
Bucură-te, iconom credincios al dumnezeieştilor taine;
Bucură-te, că turma ta o ai păzit cu credinţă şi întru dreapta cinstire;
Bucură-te, că stai în Împărăţia cerurilor laolaltă cu sfinţii;
Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

Condacul al 8-lea

Ajungând, cu ajutorul lui Dumnezeu la capătul călătoriei tale pământeşti, sfinţite părinte Teodosie, încredinţatu-ţi-ai duhul tău Domnului în cinste şi sfinţenie, trecând la liniştea veşnică. Primit-ai de la Hristos Dumnezeu lumina slavei cele neveştejite, intrând în ceata sfinţilor care îi cântă Lui cântarea de veşnica laudă: Aliluia.

Icosul al 8-lea

Întru tine, sfinţite părinte al lui Dumnezeu, Teodosie, totul este neîmpuţinată iubire. Fiindcă, de când te aflai în viaţă, până când te-ai înfăţişat înaintea lui Dumnezeu, turma ta duhovnicească nu ai părăsit-o. Caută cu milostivire la cei ce vin la tine cu credinţă, bolnavilor le dă vindecare, celor în suferinţă mângâiere, celor în nevoi, izbăvire. Pentru aceasta, cu recunoştinţă îţi cântăm:
Bucură-te, că din tinereţe sărăcia cu duhul o ai iubit-o;
Bucură-te, că te-ai făcut slujitor celor pe care Hristos i-a numit fraţi mai mici ai săi;
Bucură-te, că ne deschizi porţile milosârdiei lui Dumnezeu;
Bucură-te, că mânia lui Dumnezeu, pe drept pornită asupra noastră, o prefaci în milostivire;
Bucură-te, că şi după plecarea ta la Domnul rămas-ai printre noi;
Bucură-te, că dai viaţă, cu harul lui Hristos, sufletelor ucise de păcate;
Bucură-te, nesecat izvor de milosârdie;
Bucură-te, luminător al celor ce umblă în bezna rătăcirilor;
Bucură-te, că, din înălţimile cereşti iei aminte la necazurile noastre;
Bucură-te, că pe toţi ne îmbrăţişezi cu iubirea ta;
Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

Condacul al 9-lea

Locuitorii Cernigovului au dat slavă lui Dumnezeu, aflând de minunata ta arătare, sfinte ierarhe Teodosie, în faţa urmaşului tău, arhiepiscopul Ioan, care s-a vindecat de o suferinţă trupească, prin tine, mijlocitor, cu îndrăznire înaintea lui Dumnezeu. Pentru aceasta credincioşii ţi-au înfrumuseţat îndată mormântul şi au pus să ţi se zugrăvească chipul, înălţând lui Dumnezeu, Cel minunat întru sfinţii Săi, cântare: Aliluia.

Icosul al 9-lea

Gurile binevestitoare oricât de multe şi de răsunătoare ar fi, nu-ţi vor putea înălţa  cuvânt de slavă, cu vrednicie, sfinţite părinte Teodosie; nimeni nu va cunoaşte pe de-a-ntregul  minunile izvorâte de la moaştele tale neputrezite şi de la sfintele tale icoane. Pentru aceea, cu bucurie slăvind pe Dumnezeu întru sfinţii Săi, laudă îţi aducem, strigând către tine:
Bucură-te, că în corturile luminate ale raiului sălăsluieşti;
Bucură-te, că neputrezirea moaştelor tale învierea cea de obşte o preînchipuie;
Bucură-te, că prin arătările tale faci bine credincioşilor;
Bucură-te, că ne îndemni să chemăm rugăciunile tale mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, mângâietorul cu dragoste al lacrimilor şi suspinelor celor aflaţi în suferinţă;
Bucură-te,  că îndeplineşti cu grăbire rugăminţile celor trudiţi şi împovăraţi de necazuri;
Bucură-te, că îi scapi de moarte năprasnică pe cei tari în credinţă;
Bucură-te,  că îndemni la îndeplinirea poruncilor dumnezeieşti;
Bucură-te, că dai orbilor vedere, că pe surzi îi faci să audă;
Bucură-te, părinte că şi după moarte îţi iubeşti turma duhovnicească şi că îi aduni pe păstoriţii tăi, la mormântul  tău, aşa cum îşi adună o mamă copiii;
Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

Condacul al 10-lea

Veşnică mântuire ţi-ai agonisit, sfinte ierarhe Teodosie cela ce împreună cu îngerii şi cu toţi sfinţii stai astăzi în lumina raiului, având necontenit înainte prealuminata faţă a lui Hristos Dumnezeul nostru. Căruia neîncetat roagă-te pentru noi păcătoşii, pentru ca prin mijlocirea ta să Îi cântăm împreună Aliluia!

Icosul al 10-lea

Bisericii dreptmăritoare eşti zid de apărare, sfinte ierarhe Teodosie care, prin mulţimea minunilor tale dai tărie credincioşilor şi, prin puterea lui Dumnezeu spulberi ereticile învăţături. Minunatu-s-au schismaticii care s-au apropiat de cinstitele tale moaşte, întorcându-se la dreapta credinţă. Pentru aceasta, cu frică şi cu evlavie cântăm dimpreună cu toţi credincioşii:
Bucură-te, că preaslăvirea moaştelor tale ne-a adus tuturor bucurie;
Bucură-te, că prin neputrezirea trupului tău ai prefăcut necredinţa staroverilor în credinţă;
Bucură-te, că prin slăvitele tale minuni ai ruşinat erezia studiţilor;
Bucură-te, că femeia care nu recunoştea puterea sfintei cruci o ai facu-o să se închine ei;
Bucură-te, că i-ai dat îndată vedere copilului orb care a venit la mormântul tău;
Bucură-te, că i s-a dezlegat limba mutului care s-a uns cu untdelemn de la candela de pe mormântul tău;
Bucură-te, că tot cu untdelemn de la candela de pe mormântul tău se tămăduiau rănile;
Bucură-te, că i-ai readus la viaţă pe cei aflaţi în pragul morţii;
Bucură-te, că de la moaştele tale, prin harul lui Hristos se vindecau cei cu minţile rătăcite;
Bucură-te, că aduc mângâiere şi vindecare credincioşilor acoperemintele de la mormântul tău;
Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

Condacul al 11-lea

Înainte de a fi fost trecut în ceata sfinţilor, chiar din ziua când trupul tău a fost încredinţat pământului au început şi nu contenesc cântările la moaştele tale, cerând mijlocire rugătoare la Dumnezeu, sfinţite părinte Teodosie. În ziua preaslăvirii tale, soborul sfinţiţilor slujitori al Bisericii ruseşti, a ridicat, cu slavă din cripta-peşteră moaştele tale, ducându-le la catedrala cetăţii Cernigovului, pentru a li se aduce acolo obşteasca închinăciune. Pentru aceasta primeşte acum şi smerita noastră cântare de laudă, rugându-te să ne stai în ajutor, pentru ca, prin pocăinţă să ne mântuim, şi să sporim, prin îndurările tale, în îndeplinirea poruncilor lui Hristos, Căruia ca Unui Dumnezeu îi cântăm Aliluia!

Icosul al 11-lea

Fost-ai în timpul vieţii tale, sfinte ierarhe Teodosie, luminător plin de har, lumina lină a smereniei şi dragostei în sfeşnicul Bisericii lui Hristos; strălucit-ai ca un soare şi după trecerea ta la Domnul, răspândind, prin minuni fără seamăn, bezna schizmei şi ereziilor, întorcându-i la Dumnezeu pe cei cu inima curată. Pentru aceea, cu dragoste prăznuind sfântă amintirea ta, cântăm către tine:
Bucură-te, stea luminoasă răsărită deasupra pământului Cernigovului;
Bucură-te, că întreg pământul rusesc cu stralucirea ta îl luminezi;
Bucură-te, slava şi apărarea cetăţii Cernigovului;
Bucură-te, că eşti străjer neadormit întregului nostru pământ şi fierbinte rugător;
Bucură-te, că înaintea tronului Împăratului împăraţilor pentru împăratul nostru mijlocitor te faci;
Bucură-te, că numele tău de la un capăt la altul al ţării noastre se preaslăveşte;
Bucură-te, că prin arătările tale pe necredincioşi îi aduci la credinţa cea adevărată;
Bucură-te, că prin minunile tale pe cei străini de neamul nostru îi aduci la dreapta credinţă;
Bucură-te, că, împreună cu puterile cereşti neîncetat aduci cântare lui Dumnezeu;
Bucură-te, că, aflându-te în ceruri, vezi slava lui Dumnezeu;
Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

Condacul al 12-lea

Cel ce fost-ai ales vas de preţ al harului dumnezeiesc, sfinte ierarhe Teodosie, cheamă în ajutor pentru noi harul lui Dumnezeu, ca prin el să dobândim mântuire, să avem biruinţă asupra păcatelor noastre, luptând împotriva lor, necontenit şi pentru ca întăriţi fiind prin rugăciunile tale de către Dătătorul tuturor bunătăţilor Hristos Domnul, să-L preaslăvim împreună cu tine cântând Aliluia!

Icosul al 12-lea

Slăvind în cântări multele şi neasemuitele tale minuni şi nevoinţe duhovniceşti, sfintite părinte Teodosie, cu inima înfrântă şi smerită lăudăm şi preamărim pe Domnul,Cel ce te-a înălţat pe tine, ca semn al bunăvoinţei Sale faţă de Biserica dreptmăritoare, stâlp şi temelie a adevărului; ca unui neobosit şi fierbinte mijlocitor pentru noi înaintea lui Dumnezeu, într-un glas strigăm către tine:
Bucură-te, că în via Domnului din zori şi până în noaptea vieţii tale cu vrednicie truditu-te-ai;
Bucură-te, că întru bucuria Stăpânului tău, primit ai fost ca un rob bun şi credincios;
Bucură-te, că viaţa ta ne arată calea către locaşurile de sus;
Bucură-te, că ai primit cununa nemuririi şi a slavei cereşti;
Bucură-te, stea prealuminoasă pe cerul Bisericii;
Bucură-te, că prin tine pământul rusesc se slăveşte, în chip minunat;
Bucură-te, că împreună cu sfinţii în locaşurile cereşti sălăşluieşti;
Bucură-te, că pe noi păcătoşii de pe pământ cu dragoste neîncetat ne cercetezi;
Bucură-te, prin care Hristos se preaslăveşte;
Bucură-te, prin care satana se umple de ruşine;
Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

Condacul al 13-lea

O, mare alesule al lui Dumnezeu, făcătorule de minuni sfinţite părinte Teodosie. Primeşte de la noi nevrednicii smerita rugăciune întru lauda ta, cei ce venim la tine cu fiască dragoste, rugându-te să fii mijlocitor pentru noi înaintea lui Dumnezeu, ca să ne izbăvească de toată nevoia şi de tot necazul şi năpasta, de războiul cel dintre noi, de moarte năprasnică, de veşnicile chinuri în veacul viitor şi pentru a ne învrednici de viaţa veşnică şi de a cânta Domnului împreună cu tine, într-un glas, Aliluia!

Acest condac se cântă de trei ori, apoi icosul întâi şi condacul întâi.

Icosul întâi

Arătatu-te-ai pe tine înger în trup de-Dumnezeu-înţelepţitule Teodosie, împodobitu-te-ai de mic copil cu virtuţi îngereşti; pentru aceea, după vrednicie, pus-ai fost de Dumnnezeu Înger păzitor al Bisericii din Cernigov, pe toţi îndrumându-i spre mântuire, arătându-te tuturor  îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, înfrânării şi dragostei. Pentru aceea păstoriţii tăi înalţă glas către tine:
Bucură-te, îngere pământesc, bucură-te, om ceresc;
Bucură-te, că eşti împreună vorbitor şi împreună slujitor cu îngerii;
Bucură-te, râvnitorule de viaţă netrupească;
Bucură-te, că şi după moarte împreună cu netrupeştile puteri sălăsluieşti;
Bucură-te, că l-ai iubit pe Hristos din tinereţile tale, din  tot cugetul şi din toată inima;
Bucură-te, că din zorii vieţii tale lucrat-ai pentru Unicul Dumnezeu;
Bucură-te, că poruncile Domnului le-ai ţinut cu credinţă şi fără prihană;
Bucură-te, rod de fapte bune întru Hristos;
Bucură-te, că duhul tău l-ai întărit cu osârduitoare rugăciune;
Bucură-te, apărător al celor ce, cu dragoste, cinstesc amintirea ta;
Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

Condacul întâi

Fericimu-te pe tine, cu cântări de bucurie, sfinţite Părinte Teodosie, mare făcătorule de minuni, alesul lui Hristos, pentru neputrezirea moaştelor tale şi pentru multele tale minuni, mijlocitorul nostru înaintea lui Dumnezeu. Mare îndrăznire având la Domnul, slobozeşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL IERARH TEODOSIE AL CERNIGOVULUI FĂCĂTORUL DE MINUNI

O, sfântă minte, sfinte ierarhe Teodosie, puternice rugător şi mijlocitor pentru noi, la Domnul, cei ce cu credinţă te chemăm, căzând cu evlavie înaintea raclei cu cinstitele şi vindecătoarele tale moaşte (sau a icoanei tale). Pomeneşte-ne pe noi înaintea tronului Atotputernicului Dumnezeu, necontenit rugându-te pentru noi. Ştim că suntem despărţiţi de tine din pricina păcatelor noastre şi că nevrednici suntem să te avem părinte şi mijlocitor. Dar ştim şi că, urmând pilda Domnului eşti iubitor de oameni şi nu încetezi a te ruga pentru noi; fă-te mijlocitor înaintea milostivului Dumnezeu pentru pacea Bisericii sale luptătoare aici pe pământ şi pentru ca păstorii ei să-şi sporească râvna întru mântuirea oamenilor. Roagă pe Părintele ceresc să dea fiecăruia darul care îi este spre folos duhovnicesc, credinţa adevărată, nădejde neclintită, dragoste neistovită; cetăţilor noastre tărie, pace lumii, nouă izbăvire de toată năpasta şi de venirea asupra noastră a altor neamuri; copiii şi tinerii să aibă buna creştere întru credinţă, bătrânii şi neputincioşii să aibă parte de mângâiere şi întărire, bolnavii de vindecare, văduvele şi orfanii de milă şi ajutor, rătăciţii de îndreptare, săracii de ajutor la vreme. Nu ne dezamagi în nădejdile noastre, fii nouă grabnic ajutător, ca un părinte care îşi iubeşte familia; ajută-ne să purtăm cu răbdare şi împăcare de sine jugul lui Hristos, îndrumă-ne pentru ca în pace, în pocăinţă şi fără de osândă să avem parte de sfârşit creştinesc şi să fim moştenitori Împărăţiei Cerurilor, unde acum, împreună cu îngerii şi cu sfinţii îl preamăreşti pe Dumnezeu, Cel în Treime lăudat, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Amin.

Multumesc Agentiei Miriam Turism pentru acordul dat pentru preluarea acatistului!

Acatistul Sfântului Ierarh Glicherie Mărturisitorul

După obișnuitul început se citesc:

Condacul 1

Apărătorule al dreptei credinţe, cu viaţa şi cu învăţăturile Tale ai împodobit biserica lui Hristos preafericite Ierarhe Glicherie. Pentru aceasta cu credinţă şi cu evlavie te lăudăm cinstind ostenelile tale zicând: Bucură-te preafericite Ierarhe Glicherie, mărturisitor al Ortodoxiei!

Icosul 1

Cel ce din pruncie ai fost ales de Dumnezeu pentru a păstori oile Sale cele cuvântătoare la păşunea dreptei credinţe, Sfinte Ierarhe Glicherie, fără frică ai propovăduit păstoriţilor tăi Ortodoxia cea curată şi ai întors la credinţă pe cei rătăciţi, pentru care te lăudăm pe tine zicând:
Bucură-te, că din pruncie credinţa cea dreaptă ai păzit;
Bucură-te, că pentru Ortodoxie mult te-ai ostenit;
Bucură-te, că la botez numele Sfântului Gheorghe ai primit;
Bucură-te, că vieţii lui ai urmat;
Bucură-te, că pentru credinţa cea dreaptă mucenic te-ai arătat;
Bucura-te, că pentru ortodocşi până la moarte ai răbdat;
Bucură-te, că pentru dreapta credinţă la moarte ai fost condamnat;
Bucură-te, căci cu dumnezeiască minune de la moarte ai fost salvat;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale şi alţii de moarte au scăpat;
Bucura-te, că pentru Biserică prin tine Dumnezeu a lucrat;
Bucură-te, că pe credincioşi cu apa dreptei credinţe i-ai adăpat;
Bucura-te, că oile turmei tale de reaua credinţă papistăşească le-ai apărat;
Bucură-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul 2

Ca o rază de lumină din părinţi credincioşi ai strălucit Sfinte Ierarhe Glicherie, şi cu dumnezeieştile cuvinte Biserica lui Hristos Dumnezeu ai împodobit, iar acum în ceruri în Biserica cea biruitoare, cânţi neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

De la Sfântul Botez arvuna dreptei credinţe ai primit Sfinte Ierarhe Glicherie şi la vreme potrivită Dumnezeu te-a ridicat ca să curăţeşti Biserica Lui de neghina relei credinţe papistăşeşti. Pentru aceasta te lăudăm pe tine zicând:
Bucură-te, cel de din părinţi binecredincioşi ai răsărit;
Bucură-te, cel ce cu dreapta credinţă te-ai împodobit;
Bucură-te, că strămoşii tăi pentru credinţă au suferit;
Bucură-te, că tu absenţa lor ai suplinit;
Bucură-te, că pentru credinţa strămoşilor ai pătimit;
Bucură-te, că înnoirile papistaşilor ai ruşinat;
Bucură-te, că adevărata credinţă prin răbdare şi pătimire ai demonstrat;
Bucură-te, că din Suceava la laşi ai plecat;
Bucură-te, că în Mănăstirea Cetăţuia ai intrat;
Bucură-te, că viaţa călugărească acolo ai învăţat;
Bucură-te, cel ce mintea cu dumnezeieşti cugetări ţi-ai luminat;
Bucură-te, căci cu focul dragostei dumnezeieşti te-ai adăpat;
Bucură-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul 3

După ce viaţa călugărească desăvârşit ai învăţat, la treapta diaconiei şi preoţiei ai fost ridicat Sfinţite Ierarhe Glicherie, slujind un an la Sfintele Moaşte ale Cuvioasei Paraschiva şi cu totul lui Dumnezeu dăruindu-te ai cântat: Aliluia!

Icosul 3

Dorind o viaţă mai aleasă, la Sfânta Mănăstire a Neamţului te-ai sălăşluit, unde pildă de viaţă sfântă tuturor arătându-te, preot slujitor ai fost rânduit şi întru toate credincios te-ai arătat Sfinte Ierarhe Glicherie. Pentru aceasta cu evlavie te lăudăm pe tine zicând:
Bucură-te, cel ce pe toţi din Mănăstirea Cetăţuia viata sfântă i-ai învăţat;
Bucura-te, cel ce în Mitropolia Moldovei ca preot ai slujit;
Bucură-te, cel ce şi Cuvioasei Paraschiva cu credinţă i-ai slujit;
Bucură-te, cel ce frica de Dumnezeu pe toţi i-ai învăţat;
Bucură-te, că tuturor pildă de viaţă sfântă te-ai arătat;
Bucură-te, că pe Hristos în inima ta l-ai purtat;
Bucură-te, că lui Dumnezeu cu smerenie şi credinţă te-ai rugat;
Bucură-te, căci cu cuvântul şi fapta pe Hristos l-ai mărturisit;
Bucură-te, că pe mulţi la dreapta credinţă i-ai povăţuit;
Bucură-te, că în post şi rugăciune toată viaţa ai trăit;
Bucură-te, că în ispite şi in pătimiri ca un diamant ai strălucit;
Bucură-te, mărgăritar al credinţei, nebiruit de vrăjmaşi;
Bucură-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul 4

Cu răutate pornindu-se oarecând nou calendariştii asupra binecredincioşilor creştini ortodocşi, toţi fiii cei adevăraţi ai Bisericii noastre s-au bucurat nespus de mult de alegerea ta ca păstor al lor, Sfinte Ierarhe Glicherie, şi văzând în tine un puternic apărător al legii strămoşeşti au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Strălucind ca un luceafăr al Ortodoxiei, chemat ai fost de Mântuitorul Hristos la treapta preoţiei pe care ai slujit-o cu vrednicie jertfindu-te pentru dreapta credinţă; Domnul Iisus te-a ridicat pe tine în scaunul arhieresc, sfinţit fiind de Mitropolitul Galaction. Pentru aceasta, bucurându-ne de iconomia lui Dumnezeu te lăudăm pe tine cântând:
Bucură-te, că preoţia la care ai fost chemat cu sfinţenie ţi-ai plinit;
Bucura-te, că slujind Domnului cu frică, la treaptă mai înaltă ai fost chemat;
Bucură-te, că Domnul cu cinstea arhierească te-a îmbrăcat;
Bucură-te că Arhiereu vrednic lui Hristos te-ai arătat;
Bucură-te, ca Mitropolit vrednic tuturor creştinilor ortodocşi te-ai dovedit;
Bucură-te, căci cu toate virtuţile arhiereşti ai fost împodobit;
Bucură-te, că spre păstorire mitropolia binecredincioşilor ţi s-a încredinţat;
Bucură-te că ajutat fiind de popor Mănăstirea Slătioara ai întemeiat;
Bucură-te, că pe fiii tăi frica de Dumnezeu i-ai învăţat;
Bucură-te, că prin post şi rugăciune pe toţi vrăjmaşii i-ai ruşinat;
Bucură-te, cel ce întru ajutorul tuturor cu sârguinţă ai stat;
Bucură-te, cel ce pe cei săraci totdeauna i-ai miluit;
Bucură-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul 5

Vestea despre vieţuirea ta cu mare sfinţenie, sfinţite Ierarhe Glicherie, a ajuns până departe peste hotarele ţării noastre, şi, toţi auzind lăudau pe Dumnezeu cântându-i: Aliluia!

Icosul 5

Şezut-ai pe scaunul Mitropoliei tuturor binecredincioşilor din toată România ca o făclie mult luminoasă în sfeşnicul Bisericii lui Hristos, luminând pe toţi cu învăţăturile cele drepte ale credinţei strămoşeşti. Pentru aceasta şi noi cu umilinţă te lăudăm zicând:
Bucură-te, că scaunul Mitropoliei în Slătioara Hristos ţi-a rânduit;
Bucură-te, cel ce ca un fulger al turmei, ţara ai strălucit;
Bucură-te, că ales păstor al turmei lui Hristos te-ai numit;
Bucură-te, că de mâinile papistaşilor oile cuvântătoare le-ai ferit;
Bucură-te, că ademenirile noilor calendarişti le-ai biruit;
Bucură-te, că de ameninţările duşmanilor nicidecum nu te-ai înfricoşat;
Bucură-te, căci cu arma adevărului te-ai înarmat;
Bucură-te, căci pe popii cei mincinoşi cu mult curaj i-ai înfruntat;
Bucură-te, că împreună cu Părintele David pe vrăjmaşi ai biruit;
Bucură-te, căci ca Sfântul Marcu Efeseanul ai fost legat;
Bucură-te, că pentru adevăr în lanţuri ai fost legat;
Bucură-te, că prin aceasta Sfinţilor Apostoli ai urmat;
Bucură-te, preafericite Ierarhe Glicherie !

Condacul 6

Propovăduind cu mare râvnă si îndrăzneală cuvântul Dumnezeului celui adevărat, Ierarhe Glicherie ţi-ai ferit credincioşii de uneltirile răilor prigonitori, întărindu-i pe toţi să rabde cu vitejie pentru Hristos care va da biruinţă. Drept aceea să-i cântăm toţi: Aliluia!

Icosul 6

Fiind hirotonit arhiereu după rânduiala Sfintelor Canoane la Moara Domnească din Bucureşti şi întorcându-te în Moldova la Mănăstirea Slătioara, cu mare bucurie ai fost primit de preoţi şi de poporul cel drept credincios pe toţi mângâindu-i în dreapta credinţă; pentru aceasta, cinstindu-te îţi zicem ţie:
Bucură-te, cel plin de dumnezeiască râvnă care la ai tăi te-ai întors;
Bucură-te, Ierarhe fericite al Domnului nostru Iisus Hristos;
Bucură-te, cela ce de fiii duhovniceşti cu dragoste ai fost aşteptat;
Bucură-te, că pe toţi fiii tăi ca arhiereu i-ai binecuvântat;
Bucură-te, că din închisoare şi exil la SIătioara ai venit;
Bucură-te, că iarăşi cu mare bucurie Părintele David te-a primit;
Bucură-te, că Dumnezeu întru toate te-a întărit;
Bucura-te, că pe toţi la dreapta credinţă i-ai îndreptat;
Bucură-te, că pe cei rătăciţi cu mare îndrăzneală i-ai înfruntat;
Bucură-te, că de momeli şi daruri nu te-ai lăsat înşelat;
Bucură-te, căci cu înfricoşări nu te-au înspăimântat;
Bucură-te, că defăimare şi necinste ai răbdat;
Bucură-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul 7

Mai înainte de hirotonisirea ta ca arhiereu, în ziua de Sfântul Grigorie al Neochesareei, de la Răchitoasa din exil ai fost răpit noaptea şi adus în Bucureşti, de frica noilor papistaşi, Ierarhe Glicherie, sfinţit fiind arhiereu ai luat crucea lui Hristos cântându-i cu credinţă: Aliluia!

Icosul 7

Hristos Mântuitorul nostru căutând spre sfintele tale rugăciuni te-a scos din temniţă şi din exil, preafericite Ierarhe Glicherie, spre folosul Bisericii tale, ca cel ce erai încercat prin toate greutăţile marilor mărturisitori ai adevărului; pentru aceasta şi noi lăudându-te îţi zicem ţie:
Bucură-te, cel ce pentru adevăr în temniţă ai fost aruncat;
Bucură-te, cel ce şi acolo ca în mănăstire cu tot sufletul te-ai rugat;
Bucură-te, că Hristos a primit rugăciunea ta şi nu te-ai ruşinat;
Bucură-te, că prin voia Lui din închisoare ai fost slobozit;
Bucură-te, că pe toţi credincioşii în credinţă i-ai întărit;
Bucură-te, că bisericile dărâmate toate le-ai reclădit;
Bucură-te, că lui Hristos Dumnezeu i-ai mulţumit;
Bucură-te, că râvna ta pentru Ortodoxie Dumnezeu ţi-a răsplătit;
Bucură-te, căci cu cunună cerească te-a încununat;
Bucură-te, că mărturisitorilor celor de demult te-ai asemănat;
Bucură-te, că împreună cu dânşii ai fost numărat;
Bucură-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul 8

Apărător celor dosădiţi şi puternic luptător împotriva noilor calendarişti care au stricat tradiţia frumoaselor aşezăminte ale Sfinţilor Părinţi te-ai arătat Ierarhe Glicherie, călăuzind turma ta cu strălucirea minunatelor tale nevoinţe prin pustietatea cea sălbatică a patimilor, către pământul făgăduinţei cereşti, al lui Hristos căruia împreună să-i cântăm: Aliluia!

Icosul 8

Cei ce iubeau minciuna şi inovaţiile papistăşeşti căutau asupra ta felurite pricini şi acuzaţii nedrepte pentru ca din nou să fii arestat şi izgonit din mijlocul turmei tale. Dar tu ca un adevărat păstor ai stat până la moarte şi ţi-ai pus sufletul pentru oile tale, Ierarhe Glicherie. Pentru aceasta şi noi smeriţii te lăudăm pe tine zicând:
Bucură-te, cela ce eşti adevărat arhiereu al lui Hristos;
Bucură-te, că tuturor credincioşilor le eşti de mare folos;
Bucură-te, că în necazuri ca un diamant te-ai dovedit;
Bucură-te, că viclenia papistaşilor ai vădit;
Bucură-te, că de către dânşii cu cruzime ai fost schingiuit;
Bucură-te, că răutatea lor întru nimic o ai socotit;
Bucură-te, că după bătăi şi în tot felul de necazuri mai strălucit ai ieşit;
Bucură-te, că la Piatra Neamţ până la moarte ai fost bătut;
Bucură-te, că după bătaie la Bucureşti în temniţă ai fost aruncat;
Bucură-te, că femeia ministrului de interne te-a hrănit şi te-a adăpat;
Bucură-te, că pentru credinţa strămoşească pe toate le-ai răbdat;
Bucură-te, că puternicii timpului te-au persecutat;
Bucură-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul 9

Cu multă grijă ai privegheat asupra duhovniceştii tale turme în vreme de furtună, Preasfinţite Ierarhe Glicherie, şi pe toţi i-ai îmbărbătat să nu se abată de la dreapta credinţă, ci lui Hristos Dumnezeu laudă să-i aducă strigând: Aliluia!

Icosul 9

Ca o mlădiţă odrăslită din tulpina neamului nostru, preafericite Glicherie, pentru credinţa ta şi pentru a păzi pe credincioşi în dreapta credinţă, ai fost aruncat în temniţă multe bătăi suferind,
de cununa cea neveştejită a mărturisitorilor te-ai învrednicit; pentru aceasta şi noi cu dragoste strigăm ţie:
Bucură-te, Ierarhe Glicherie că adevărul ai slujit;
Bucură-te, că pentru popor şi dreapta credinţă mult ai pătimit;
Bucură-te, că pentru predaniile sfinţilor mult te-ai ostenit;
Bucura-te, cel ce cu bărbăţie pe potrivnici i-ai biruit;
Bucură-te, cel ce în noianul pătimirilor te-ai arătat iscusit;
Bucură-te, că pe fraţii cei mincinoşi prin înţelepciune i-ai biruit;
Bucură-te, căci conducerea Sfântului Munte te-a blagoslovit;
Bucură-te, că Patriarhul Ierusalimului te-a întărit;
Bucură-te, că pe poporul cel credincios cu frica lui Dumnezeu l-ai îngrădit;
Bucură-te că te-ai aflat neamului nostru stâlp nebiruit;
Bucură-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul 10

Minunatele tale fapte bune, Ierarhe Glicherie, nu s-au măsurat cu lungimea vremii ci cu inima ta cea aprinsă pentru dreapta credinţă. Dar îndelunga ta păstorie a turmei lui Hristos, mai puternică a făcut inima ta; pentru aceasta te-ai învrednicit a fi împreună cu sfinţii şi a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Ca un zid puternic te-ai arătat în faţa vrăjmaşilor credinţei strămoşeşti, Ierarhe Glicherie, că prin tot felul de chinuri au căutat să te slăbească în credinţa ta şi minciuna să o mărturiseşti. Dar tu ca un stâlp de foc ai rămas, până departe luminând şi pildă vie păstoriţilor tăi făcându-te. Pentru aceasta cu evlavie te lăudăm zicând ţie:
Bucură-te, cel pe care jandarmii cu patul armei te-au lovit;
Bucură-te, căci cu cizmele ai fost călcat şi strivit;
Bucură-te, că prin gard de sârmă ghimpată ai fost trecut;
Bucură-te, că până la moarte urmele rănilor le-ai purtat;
Bucură-te, că prin suferinţe lui Hristos ai bineplăcut;
Bucură-te, că din sângele tău pământul ţării s-a adăpat;
Bucură-te, că adevărul cu viaţa ta l-ai pecetluit;
Bucură-te, că în dreaptă credinţă ai rămas neclintit;
Bucură-te, că dureri nesuferite ai răbdat;
Bucură-te, că pilda sfinţilor mucenici ai răbdat;
Bucură-te, că Ţara Moldovei prinos lui Dumnezeu te-a dat;
Bucură-te, al Bisericii strămoşeşti stâlp nebiruit;
Bucură-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul 11

De multe ori ai fost arestat, la ani grei de temniţă, ai fost osândit şi la moarte ai fost condamnat, sfinte Ierarhe Glicherie; dar tu răbdând asemeni celor de demult care mărturiseau adevărul, ai rămas neclintit în credinţă şi lui Dumnezeu laudă aducând cântai cu evlavie: Aliluia!

Icosul 11

Saizeci de ani ai păstorit biserica lui Hristos ca preot, arhiereu şi mitropolit îngrijindu-te de oile turmei tale duhovniceşti cu multă sârguinţă. Pentru aceasta, după cuviinţă te lăudăm pe tine şi zicem:
Bucură-te, neobosit Păstor al turmei duhovniceşti;
Bucură-te, că predaniile Sfinţilor Părinţi cu râvnă mucenicească le-ai păzit;
Bucură-te, că pe fiii tăi în chinuri fiind nu i-ai părăsit;
Bucură-te, că dreapta credinţă pe toţi i-ai învăţat;
Bucură-te cel ce cu osârdie pildele sfinţilor ai urmat;
Bucură-te, că bisericile dărâmate le-ai reconstruit;
Bucură-te, cel ce Mănăstirea Slătioara ai întemeiat;
Bucură-te, că şi alte mănăstiri cu viaţă duhovnicească ai împodobit;
Bucură-te, cel ce smerenia cea adâncă pe preoţii tăi i-ai învăţat;
Bucură-te, că marilor cuvioşi cu adevărat ai urmat;
Bucură-te, că şi în Sfântul Munte multora le-ai fost folositor;
Bucură-te, că şi la mormântul Domnului cu râvnă te-ai închinat;
Bucură-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul 12

Dărâmat-au necredincioşii papistaşi toate sfintele biserici zidite de tine dar prin credinţa ta iarăşi le-ai ridicat şi ai slujit cu vrednicie în ele; iar acum, în ceruri fiind şi asupra bisericii tale veghind, mai mândre lăcaşuri s-au înălţat spre slava întregii ortodoxii. Pentru aceasta cu credinţa cântăm cu toţii lui Dumnezeu Cel ce pe toate spre bine le orânduieşte Aliluia!

Icosul 12

 

In vremea când s-a ridicat furtuna asupra Bisericii, te-a ales pe tine Dumnezeu, sfinte Ierarhe Glicherie, ca pe o corabie salvatoare a neamului românesc, pentru păstrarea dreptei credinţe. Iar după plecarea ta la cele cereşti ne-a dăruit Dumnezeu sfintele tale moaşte ca o comoară de mult preţ care se odihneşte în Mănăstirea Slătioara; pentru aceasta zicem către tine:
Bucură-te, apărător neînfricat al turmei lui Hristos;
Bucură-te, că te-ai arătat fiilor tăi adevărat păstor cuvios;
Bucură-te, cel ce ai cinstit slujba cea încredinţată ţie;
Bucură-te, că nu te-ai abătut de la Sfânta Ortodoxie;
Bucură-te, că înainte de adormire îngerii ţi-au slujit Sfânta liturghie;
Bucură-te, că acum cu sfinţii în ceruri ai mângâiere;
Bucură-te, căci credinţa cea bună până la sfârşit o ai păzit;
Bucură-te, căci împreună cu Sfinţii Apostoli lupta cea bună ai luptat;
Bucură-te, căci cununa biruinţei şi a dreptăţii de la Hristos ai luat;
Bucură-te, că pildă de viaţă înaltă pentru toţi ai lăsat;
Bucură-te, fierbinte mărturisitor al credinţei strămoşeşti;
Bucură-te, că şi acum din ceruri de noi te îngrijeşti;
Bucură-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul 13

O, preafericite Ierarhe Glicherie, care cu vrednicie lui Hristos ai slujit şi prin strădaniile şi pătimirile tale din această viată te-ai învrednicit să dobândeşti partea cea de-a dreapta Tatălui Ceresc, primind smeritele noastre rugăciuni de acum, cere de la bunul Dumnezeu să dăruiască Bisericii Sale tărie iar ţării noastre pace, întru toate bună sporire, nouă credincioşilor iertare de păcate şi mare milă ca să cântăm lui Dumnezeu împreună cu tine: Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori)

Apoi se zice Icosul 1 şi condacul 1.

Icosul 1

Cel ce din pruncie ai fost ales de Dumnezeu pentru a păstori oile Sale cele cuvântătoare la păşunea dreptei credinţe, Sfinte Ierarhe Glicherie, fără frică ai propovăduit păstoriţilor tăi Ortodoxia cea curată şi ai întors la credinţă pe cei rătăciţi, pentru care te lăudăm pe tine zicând:
Bucură-te, că din pruncie credinţa cea dreaptă ai păzit;
Bucură-te, că pentru Ortodoxie mult te-ai ostenit;
Bucură-te, că la botez numele Sfântului Gheorghe ai primit;
Bucură-te, că vieţii lui ai urmat;
Bucură-te, că pentru credinţa cea dreaptă mucenic te-ai arătat;
Bucura-te, că pentru ortodocşi până la moarte ai răbdat;
Bucură-te, că pentru dreapta credinţă la moarte ai fost condamnat;
Bucură-te, căci cu dumnezeiască minune de la moarte ai fost salvat;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale şi alţii de moarte au scăpat;
Bucura-te, că pentru Biserică prin tine Dumnezeu a lucrat;
Bucură-te, că pe credincioşi cu apa dreptei credinţe i-ai adăpat;
Bucura-te, că oile turmei tale de reaua credinţă papistăşească le-ai apărat;
Bucură-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul 1

Apărătorule al dreptei credinţe, cu viaţa şi cu învăţăturile Tale ai împodobit biserica lui Hristos preafericite Ierarhe Glicherie. Pentru aceasta cu credinţă şi cu evlavie te lăudăm cinstind ostenelile tale zicând: Bucură-te preafericite Ierarhe Glicherie, mărturisitor al Ortodoxiei!

Rugăciune către Sfântul Ierarh Glicherie

Sfinte Ierarhe Glicherie cel ce ai fost cu adevărat trăitor cu multă smerenie al vieţii călugăreşti şi purtător al darurilor celor cereşti, ai pus credinţa cea dreptslăvitoare mai presus de toate cele vremelnice şi ai îndurat chinuri si condamnare la moarte pentru apărarea legii noastre strămoşeşti şi pentru poporul cel dreptcredincios pe care l-ai întărit şi legea cea sfântă l-ai învăţat. Datori suntem cu toţii să te cinstim pe tine care ai fost odrăslit în ţara Moldovei şi cu credinţa cea sfântă a Ortodoxiei ai fost împodobit iar acum te bucuri de slava mucenicilor şi a mărturisitorilor lui Hristos; primeşte rugăciunea noastră şi mijloceşte pentru noi înaintea Bunului şi Preamilostivului Dumnezeu cel în Treime lăudat. Ocroteşte cu rugăciunile tale pe toata lumea care te cinsteşte pe tine ca pe un stâlp neclintit al dreptei credinţe. Roagă-te Domnului să se întărească unitatea şi dragostea de credinţă între fraţi, să se reverse harul păcii în inimile tuturor, să ferească turma dreptcredincioşilor de toată reaua întâmplare ca într-un cuget şi într-un glas să-L preaslăvim pe Dătătorul darurilor şi Mântuitorul nostru. Priveghează şi te roagă pentru noi, ca izbăviţi fiind prin mijlocirile tale de cursele celui rău, lupta cea bună a mântuirii să o ducem în toate clipele vieţii noastre rămânând neclintiţi în dreapta credinţă a moşilor şi strămoşilor noştri. Roagă-te Domnului să trimită grabnicul Său ajutor tuturor dreptcredincioşilor care aleargă la sprijinul şi ajutorul tău, să asculte toate cererile de mântuire şi de folos în viaţa de acum şi cea viitoare. Dă dar sfintelor tale moaşte ca toţi cei ce ţi se vor închina cu credinţă să primească ajutorul tău pentru cererea pe care fiecare din noi o facem, dobândind cele de folos spre binele nostru şi să preamărim pe Preabunul Dumnezeu, cel Întreit închinat în Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Amin.