Programe pelerinaje

Vezi toata categoria Programe pelerinaje

Poezii

  • Mama in costum popular
  • Mă iartă și veghează

   Îmi amintesc mirosul tău mamă.
   Și brațele tale moi.
   Din pântecele tău Îngere,
   din sfatul tău bun
   am crescut cu ochii spre cer și inima aici, pe pământ,
   spre a iubi oamenii.

   O carte voi scrie spre slava numelui tău.
   Bătrânețea ta îmi este la fel de dragă
   pe cât ți-a fost ție
   pruncia mea.

   Ți-am albit nopțile
   și am adormit
   în lumina alinării tale.

   Iată pruncul tău
   E acum bărbat.
   Iartă tu, Îngere, toată tristețea
   anilor cu pozne.

   Mă iartă și veghează.

 • Citeste mai mult
  • Mama si Stelica
  • Rugă pentru mama

   Măicuţă cu chipul blând,

   Ai plecat de pe pământ.

   La Domnul şi Dumnezeu,…

   La copil şi soţul tău,

   La ginere şi nepoţel,

   La fraţi şi rudele din cer.

   Noi cu toţi ne-am adunat,

   Cu rude şi întregul sat

   Şi la mormânt te-am purtat.

   La ceruri te-ai înălţat,

   La Iisus Marele Împărat,

   Cu drag Lui să te închini,

   Să aibă grijă de-ai tăi copii.

   De acolo să ne veghezi

   Cu drag să ne îmbrăţişezi.

 • Citeste mai mult
  • Sebica
  • Circul din pădure

   Sebică mândru fecior
   A bătut dintr-un picior
   Să se-adune fiecare
   De la mic la cel mai mare,

   Pe câmpia din poiană
   În frunte cu o joiană
   Defilând într-o paradă
   Cu păuni umflaţi în coadă.

   Veveriţele-n copac
   Prinse toate-ntr-un gopac
   Salutau pe maimuţele
   Care se distrau şi ele,

   Pe bursucii de pe trunchi
   Care cântau din rărunchi
   Dând târcoale la cucoane
   La cerşit de nuci şi poame.

   Iepuraşii ţopăind
   Spre intrarea de la ring
   Căpriori în urma lor
   Dau din coadă şi picior.

   La petrecere mai vin
   Crocodilii de pe Nil,
   Iar vulpea cea şireată
   Da din coada sa moţată.

   Toţi odată adunaţi
   Trec prin faţă la băiat
   Pe toţi să-i răsplătească
   Cu mâncare boierească.

 • Citeste mai mult
Vezi toata categoria Poezii

Cugetari

  • Înștiințarea Proconsulului Iudeei, Lentulus, către Senatul Romei, pentru chipul Mântuitorului

   Înștiințarea Proconsulului Iudeei, Lentulus, către Senatul Romei, pentru chipul Mântuitorului, care a fost intru acest chip:

   Întru aceste vremi s-a arătat aici un om, (Carele încă trăiește), anume Iisus Hristos, a Căruia putere trece preste măsurile firii. Oamenii Îl numesc mare Prooroc.  Iar ucenicii Lui Îi zic si Fiul lui Dumnezeu. El înviază morții și tămăduiește tot felul de boli. Este un om de un chip încuviințat și cu bune măsuri. În fața Sa se vede oarecare strâștie, însă care atrage în același timp și dragostea, și frica celor care-L văd. Părul Lui este ca floare unei alune timpurii. Însă de la rădăcină și până la urechi este neted, iar de acolo și până la umeri creț, și trece și mai jos de umeri. De la frunte, prin mijlocul capului are cărare (după obiceiul nazarinenilor). Fruntea Lui este lată și albă. Fața fără de nici o meteahnă și împodobită cu o rumeneala foarte plăcută. Fizionomia Lui este ighemonoasă (impunătoare) și mângâiecioasă. Nasul și gura sunt făcute cu mari măsuri. Barba este destul de deasă, în floarea părului și despărțită în furculiță. Ochii Îi sunt căprui și foarte vii. El este groaznic la ale Sale mustrări, dulce și plăcut la ale Sale învățături și sfaturi. Chipul feței Lui atrage ochii tuturor, amestecat fiind cu Semnotita, (adică cu o cinstire adâncă). Nu L-a văzut nimeni niciodată râzând , dar plângând adeseori. Statul Lui este drept, mâinile Lui mari și lungi și brațele foarte frumoase. El vorbește puțin, dar cu multă statornicie și este cel mai frumos om din lume.

 • Citeste mai mult
  • Acatistul Sfântului Ierarh Teodosie al Cernigovului

   Acatistul celui între sfinți Părintelui nostru Teodosie Arhiepiscopul Cernigovului, Făcătorul de minuni

   După obișnuitul început se citesc:

   Troparul Sfântului Teodosie al Cernigovului
   (Tropar Glas 4)

   Preabunule întru arhierei, Sfinte Ierarhe Teodosie, arătatu-te-ai luminător turmei tale si tot ca un luminător de veşnicile locaşuri te-ai învrednicit. Roagă-te înaintea tronului Împăratului slavei ca să fim izbăviți noi de toată reaua întâmplare și ca prin rugăciunile tale să se mântuiască sufletele noastre.

   Condac (Glas 4)

   Lucrat-ai lui Hristos, păstorul tuturor păstorilor, Sfinte Ierarhe Teodosie, păscându-ţi oile tale în bogate păşuni duhovniceşti. Pentru aceasta primit-ai de la Hristos Mântuitorul lumii darul vindecării de neputinţele trupeşti şi sufleteşti, pentru cei ce vin cu credinţă la cinstitele tale moaşte, cerând ajutorul tău roagă-te părinte sfinte pentru toţi cei ce cheamă numele tău, ca să fim izbăviţi de tot vrăjmaşul şi să se mântuiască sufletele noastre.

   Condacul întâi

   Fericimu-te pe tine, cu cântări de bucurie, sfinţite Părinte Teodosie, mare făcătorule de minuni, alesul lui Hristos, pentru neputrezirea moaştelor tale şi pentru multele tale minuni, mijlocitorul nostru înaintea lui Dumnezeu. Mare îndrăznire având la Domnul, slobozeşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   Icosul întâi

   Arătatu-te-ai pe tine înger în trup de-Dumnezeu-înţelepţitule Teodosie, împodobitu-te-ai de mic copil cu virtuţi îngereşti; pentru aceea, după vrednicie, pus-ai fost de Dumnnezeu Înger păzitor al Bisericii din Cernigov, pe toţi îndrumându-i spre mântuire, arătându-te tuturor  îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, înfrânării şi dragostei. Pentru aceea păstoriţii tăi înalţă glas către tine:
   Bucură-te, îngere pământesc, bucură-te, om ceresc;
   Bucură-te, că eşti împreună vorbitor şi împreună slujitor cu îngerii;
   Bucură-te, râvnitorule de viaţă netrupească;
   Bucură-te, că şi după moarte împreună cu netrupeştile puteri sălăsluieşti;
   Bucură-te, că l-ai iubit pe Hristos din tinereţile tale, din  tot cugetul şi din toată inima;
   Bucură-te, că din zorii vieţii tale lucrat-ai pentru Unicul Dumnezeu;
   Bucură-te, că poruncile Domnului le-ai ţinut cu credinţă şi fără prihană;
   Bucură-te, rod de fapte bune întru Hristos;
   Bucură-te, că duhul tău l-ai întărit cu osârduitoare rugăciune;
   Bucură-te, apărător al celor ce, cu dragoste, cinstesc amintirea ta;
   Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   Condacul al 2-lea

   Deşertăciunea lumii acesteia văzându-o, ameninţată de grabnică pieire, dorit-ai din toată inima să părăseşti lumea, pentru a-L sluji pe Dumnezeu în călugărie. Pentru aceea luând asupra ta jugul cel bun şi uşor al lui Hristos, făcutu-te-ai smerit şi ascultător monah la Mănăstirea Peşterilor de la Kiev, înălţând Făcătorului a toate cântarea îngerească Aliluia.

   Icosul al 2-lea

   Mintea ta de Dumnezeu înţelepţită aflându-o sfântul ierarh Dionisie al Kievului, te-a rânduit pe tine, Teodosie, arhidiacon la catedrala Sfintei Sofia a Înţelepciunii Dumnezeieşti, ca să slujeşti la altarul Domnului şi la săvârşirea Dumnezeieştilor Taine. Văzând în tine ales vas al Duhului Sfânt, cu umilinţă te chemăm zicând:
   Bucură-te, că ai pus început nevoinţelor tale, sub acoperământul făcătorilor de minuni de la Lavra Peşterilor;
   Bucură-te, că în tinereţele tale te-ai  împodobit, cu asupra de măsură, cu virtuţile vieţii călugăreşti;
   Bucură-te, prealuminoasă frumuseţe a monahilor;
   Bucură-te, preaslăvita laudă a postitorilor;
   Bucură-te, preaiubite împreună vorbitor al evlavioşilor sfinţiţi slujitori;
   Bucură-te, că te-ai supus cu inima curată, nefăţarnic, ascultărilor;
   Bucură-te, smerite nevoitorule, că toată nădejdea ţi-ai pus-o în Domnul;
   Bucură-te, bunule râvnitor al iubitorilor de singurătate;
   Bucură-te, alesule al lui Hristos, preafericite;
   Bucură-te, că dat ne-ai fost de Dumnezeu ca mijlocitor pentru noi, neschimbat;
   Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   Condacul al 3-lea

   Cu putere de la Dumnezeu întăritu-te-ai, părinte Teodosie când ai fost hirotonisit ieromonah, de către sfântul ierarh Dionisie şi aşezat de dânsul egumen al Mănăstirii Korsun,  pentru a paşte turma lui Hristos şi pentru a-i călăuzi pe monahi pe calea mântuirii, cu toţii înălţând cântare Dumnezeului Celui în Treime lăudat: Aliluia.

   Icosul al 3-lea

   Smerenie nefăţarnică având, numitu-te-ai pe tine pământ şi cenuşă, preafericite Teodosie; pentru aceasta oprit ai fost, pe nedrept, de arhiereu de la săvârşirea celor sfinte; tu însă supusu-te-ai, fără crâcnire. Pentru aceea fericindu-te că urmându-L, cu adevărat pe Hristos, n-ai ţinut ură îţi cântăm:
   Bucură-te, că neţinând ură, nimănui nu-i răsplăteşti răul cu rău;
   Bucură-te că, ţinând canonul de la arhiereu, vădit-ai desăvârşită ascultare;
   Bucură-te că, aflându-te sub canon nu ai cutezat să te apropii de epitrahil;
   Bucură-te, că ai înfrânt potrivnicul cu smerenia, lăsându-te la oia lui Dumnezeu;
   Bucură-te, monahule  de Dumnezeu iubitule, împodobit cu blândeţe şi cuvioşie;
   Bucură-te, că prin postire ai dobândit cununa muceniciei celei nesângeroase;
   Bucură-te, părinte şi povăţuitor, de Dumnezeu  înţelepţit al monahilor;
   Bucură-te, mult încercat conducător al obştilor călugăreşti;
   Bucură-te, credincios şi evlavios slujitor la altarul Domnului;
   Bucură-te, că pentru noi cu căldură neîncetat mijloceşti înaintea lui Dumnezeu;
   Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   Condacul al 4-lea

   Iscatu-s-a în cetatea Kievului vifor de prigoană împotriva Bisericii lui Dumnezeu de la eretica învăţătură a latinilor; pus ai fost atunci, de Dumnezeu înţelepţitule Teodosie, egumen al Mănăstirii Vadubeskaia, petru a o feri pe ea de acea mincinoasă învăţătură; făcutu-i-ai pe fraţi statornici în dreapta credinţă, pentru ca, fără de prihană să înalţe lui Dumnezeu cântare  Aliluia.

   Icosul al 4-lea

   Aflâd despre de-Dumnezeu-plăcuta ta viaţă, părinte Teodosie, chematu-te-a de la Kiev la Cernigov ierarhul lui Dumnezeu Lazăr, ca să te aşeze în scaunul de arhimandrit al Mănăstirii Eleţ şi ca să aibă în tine un ajutor, întru ocârmuirea Bisericii; slujitu-l-ai pe el cu fiască iubire, arătându-te vrednic de această cinstire; pentru aceea îţi cântăm:
   Bucură-te, că pe sfiinţitul bătrân cu dragoste l-ai slujit;
   Bucură-te, că precum un fiu tatălui său întrutotul ascultător i-ai fost;
   Bucură-te, că bătrâneţile i le-ai mângâiat;
   Bucură-te, că ostenelile vlădiceşti i le-ai uşurat;
   Bucură-te, că podoaba sfintelor biserici cu râvnă ai susţinut-o;
   Bucură-te, păstrător credincios al predaniilor apostolice;
   Bucură-te, apărător cu osârdie al adevărului;
   Bucură-te, că datoria de păstor duhovnicesc cu vrednicie ţi-ai îndeplinit-o;
   Bucură-te, neprihănit slujitor al altarului Domnului;
   Bucură-te, chip luminat de păstor duhovnicesc;
   Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   Condacul al 5-lea

   Dumnezeiasca stea calauzitoare către Ierusalimul ceresc făcutu-te-ai, prin virtuţile tale; pentru aceea văzându-te aşa, Preaminunate Teodosie, urmatu-te-au părinţii şi fraţii cu dragoste, ţinând învăţătura ta de suflet folositoare şi luând aminte la viaţa ta curată. Pentru aceea învăţatu-s-au, împreună cu tine să-i înalţe lui Dumnezeu, Cel minunat întru sfinţi cântare îngerească Aliluia.

   Icosul al 5-lea

   Sfinţitul ierarh Lazăr simţindu-se împovărat de bătrâneţe şi de neputinţe trupeşti, doritu-te-a pe tine, Teodosie urmaş întru arhierie, cerând pentru aceasta Sanctităţii Sale Patriarhului Moscovei să te înalţe în rang de arhiepiscop. Văzând în aceasta un semn al proniei dumnezeieşti, cu dragoste te preamărim zicând:
   Bucură-te, arhiereule al lui Dumnezeu, pe care Însuşi Veşnicul Arhiereu l-a ales;
   Bucură-te, vrednic şi osârduitor urmaş al apostolilor;
   Bucură-te, întru Hristos sfinţite  părinte  cel ce de la soborul sfinţilor ierarhi ruşi ai primit sfinţirea;
   Bucură-te, bunule ierarh, iubitorule de săraci;
   Bucură-te, arhipăstorule milostiv şi compătimitor;
   Bucură-te, cel ce sfinţilor Mitrofan şi Dimitrie le eşti împreună vorbitor şi coliturghisitor;
   Bucură-te, frumuseţea pravoslavnicilor arhierei;
   Bucură-te, păstorul cel bun care ai fost gata să-ţi dai viaţa pentru turma ta;
   Bucură-te, învăţătorule gură-de-aur;
   Bucură-te, făclia de Dumnezeu aprinsă a Bisericii lui Hristos;
   Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   Condacul al 6-lea

   Propovăduit-ai învăţătura lui Hristos sfinte ierarhe Teodosie cu cuvântul şi cu fapta, ca   păstorul cel bun, urmându-l pe începătorul tuturor păstorilor duhovniceşti, Hristos Domnul, arătând tuturor iubire, povăţuindu-i pe calea mântuirii, poruncile lui Hristos urmându-le prin însăşi  viaţa ta, pe toţi învăţându-i să înalţe necontenit cântare lui Dumnezeu: Aliluia.

   Icosul al 6-lea

   Strălucit-ai ca un Luceafăr peste ţinutul Cernigovului, ierarhule al lui Dumnezeu, Teodosie, turmei tale celei de Dumnezeu ţie încredinţate, dându-i lumină, prin virtuţile tale.  Ca un adevărat monah, smerit şi iubitor de sărăcie, împărţeai îndată, tot ce aveai săracilor. Pentru aceea ca unui desăvârşit iubitor de sărăcie laudă îţi aducem zicând:
   Bucură-te, nesecat izvor de milosârdie;
   Bucură-te, că orfanilor adăpost le-ai dat;
   Bucură-te, milostiv ocrotitor al văduvelor;
   Bucură-te, că flămânzilor hrană le-ai dat;
   Bucură-te, grabnic ajutător al celor obidiţi;
   Bucură-te, că pe cei întristaţi îi înveseleşti;
   Bucură-te, ajutător al celor aflaţi în necazuri;
   Bucură-te, înţelept povăţuitor al tinerilor feciorelnici;
   Bucură-te, că dai tărie bătrânilor şi neputincioşilor;
   Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   Condacul al 7-lea

   Dorind din toată inima să te faci plăcut unicului Domn-Dumnezeu, până la sfârşitul vieţii, prin fapte de desăvârşire duhovnicească, sporit-ai necontenit în smerenie, înfrânatu-ţi-ai trupul cu postul şi rugăciunea, părinte ierarhe Teodosie, tuturor dându-le căldură, cu dragostea ta. Pentru aceasta te-ai învrednicit, încă pe pământ fiind, să cânţi lui Dumnezeu cântarea îngerească: Aliluia.

   Icosul al 7-lea

   Descoperit-a Domnul în tine, sfinţite părinte Teodosie un nou ales rugător şi făcător de minuni în ţara Rusiei. Prin tine, se înfrumuseţează şi se umple de lumină Biserica pravoslavnică, cel ce ai mare îndrăznire înaintea lui Hristos. Căruia roagă-te pentru noi păcătoşii, cei ce cu iubire îţi cântăm ţie zicând:
   Bucură-te, strălucit luminător al dreptei credinţe;
   Bucură-te, neadormit străjer al ortodoxiei;
   Bucură-te, cel ce cu mare râvnă aperi dreapta credinţă;
   Bucură-te,  stâlp neclintit al credinţei lui Dumnezeu;
   Bucură-te, podoabă a virtuţilor;
   Bucură-te, atlet fără seamăn al neprihănirii şi curăţiei;
   Bucură-te, neistovită comoară de rugăciune;
   Bucură-te, iconom credincios al dumnezeieştilor taine;
   Bucură-te, că turma ta o ai păzit cu credinţă şi întru dreapta cinstire;
   Bucură-te, că stai în Împărăţia cerurilor laolaltă cu sfinţii;
   Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   Condacul al 8-lea

   Ajungând, cu ajutorul lui Dumnezeu la capătul călătoriei tale pământeşti, sfinţite părinte Teodosie, încredinţatu-ţi-ai duhul tău Domnului în cinste şi sfinţenie, trecând la liniştea veşnică. Primit-ai de la Hristos Dumnezeu lumina slavei cele neveştejite, intrând în ceata sfinţilor care îi cântă Lui cântarea de veşnica laudă: Aliluia.

   Icosul al 8-lea

   Întru tine, sfinţite părinte al lui Dumnezeu, Teodosie, totul este neîmpuţinată iubire. Fiindcă, de când te aflai în viaţă, până când te-ai înfăţişat înaintea lui Dumnezeu, turma ta duhovnicească nu ai părăsit-o. Caută cu milostivire la cei ce vin la tine cu credinţă, bolnavilor le dă vindecare, celor în suferinţă mângâiere, celor în nevoi, izbăvire. Pentru aceasta, cu recunoştinţă îţi cântăm:
   Bucură-te, că din tinereţe sărăcia cu duhul o ai iubit-o;
   Bucură-te, că te-ai făcut slujitor celor pe care Hristos i-a numit fraţi mai mici ai săi;
   Bucură-te, că ne deschizi porţile milosârdiei lui Dumnezeu;
   Bucură-te, că mânia lui Dumnezeu, pe drept pornită asupra noastră, o prefaci în milostivire;
   Bucură-te, că şi după plecarea ta la Domnul rămas-ai printre noi;
   Bucură-te, că dai viaţă, cu harul lui Hristos, sufletelor ucise de păcate;
   Bucură-te, nesecat izvor de milosârdie;
   Bucură-te, luminător al celor ce umblă în bezna rătăcirilor;
   Bucură-te, că, din înălţimile cereşti iei aminte la necazurile noastre;
   Bucură-te, că pe toţi ne îmbrăţişezi cu iubirea ta;
   Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   Condacul al 9-lea

   Locuitorii Cernigovului au dat slavă lui Dumnezeu, aflând de minunata ta arătare, sfinte ierarhe Teodosie, în faţa urmaşului tău, arhiepiscopul Ioan, care s-a vindecat de o suferinţă trupească, prin tine, mijlocitor, cu îndrăznire înaintea lui Dumnezeu. Pentru aceasta credincioşii ţi-au înfrumuseţat îndată mormântul şi au pus să ţi se zugrăvească chipul, înălţând lui Dumnezeu, Cel minunat întru sfinţii Săi, cântare: Aliluia.

   Icosul al 9-lea

   Gurile binevestitoare oricât de multe şi de răsunătoare ar fi, nu-ţi vor putea înălţa  cuvânt de slavă, cu vrednicie, sfinţite părinte Teodosie; nimeni nu va cunoaşte pe de-a-ntregul  minunile izvorâte de la moaştele tale neputrezite şi de la sfintele tale icoane. Pentru aceea, cu bucurie slăvind pe Dumnezeu întru sfinţii Săi, laudă îţi aducem, strigând către tine:
   Bucură-te, că în corturile luminate ale raiului sălăsluieşti;
   Bucură-te, că neputrezirea moaştelor tale învierea cea de obşte o preînchipuie;
   Bucură-te, că prin arătările tale faci bine credincioşilor;
   Bucură-te, că ne îndemni să chemăm rugăciunile tale mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu;
   Bucură-te, mângâietorul cu dragoste al lacrimilor şi suspinelor celor aflaţi în suferinţă;
   Bucură-te,  că îndeplineşti cu grăbire rugăminţile celor trudiţi şi împovăraţi de necazuri;
   Bucură-te, că îi scapi de moarte năprasnică pe cei tari în credinţă;
   Bucură-te,  că îndemni la îndeplinirea poruncilor dumnezeieşti;
   Bucură-te, că dai orbilor vedere, că pe surzi îi faci să audă;
   Bucură-te, părinte că şi după moarte îţi iubeşti turma duhovnicească şi că îi aduni pe păstoriţii tăi, la mormântul  tău, aşa cum îşi adună o mamă copiii;
   Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   Condacul al 10-lea

   Veşnică mântuire ţi-ai agonisit, sfinte ierarhe Teodosie cela ce împreună cu îngerii şi cu toţi sfinţii stai astăzi în lumina raiului, având necontenit înainte prealuminata faţă a lui Hristos Dumnezeul nostru. Căruia neîncetat roagă-te pentru noi păcătoşii, pentru ca prin mijlocirea ta să Îi cântăm împreună Aliluia!

   Icosul al 10-lea

   Bisericii dreptmăritoare eşti zid de apărare, sfinte ierarhe Teodosie care, prin mulţimea minunilor tale dai tărie credincioşilor şi, prin puterea lui Dumnezeu spulberi ereticile învăţături. Minunatu-s-au schismaticii care s-au apropiat de cinstitele tale moaşte, întorcându-se la dreapta credinţă. Pentru aceasta, cu frică şi cu evlavie cântăm dimpreună cu toţi credincioşii:
   Bucură-te, că preaslăvirea moaştelor tale ne-a adus tuturor bucurie;
   Bucură-te, că prin neputrezirea trupului tău ai prefăcut necredinţa staroverilor în credinţă;
   Bucură-te, că prin slăvitele tale minuni ai ruşinat erezia studiţilor;
   Bucură-te, că femeia care nu recunoştea puterea sfintei cruci o ai facu-o să se închine ei;
   Bucură-te, că i-ai dat îndată vedere copilului orb care a venit la mormântul tău;
   Bucură-te, că i s-a dezlegat limba mutului care s-a uns cu untdelemn de la candela de pe mormântul tău;
   Bucură-te, că tot cu untdelemn de la candela de pe mormântul tău se tămăduiau rănile;
   Bucură-te, că i-ai readus la viaţă pe cei aflaţi în pragul morţii;
   Bucură-te, că de la moaştele tale, prin harul lui Hristos se vindecau cei cu minţile rătăcite;
   Bucură-te, că aduc mângâiere şi vindecare credincioşilor acoperemintele de la mormântul tău;
   Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   Condacul al 11-lea

   Înainte de a fi fost trecut în ceata sfinţilor, chiar din ziua când trupul tău a fost încredinţat pământului au început şi nu contenesc cântările la moaştele tale, cerând mijlocire rugătoare la Dumnezeu, sfinţite părinte Teodosie. În ziua preaslăvirii tale, soborul sfinţiţilor slujitori al Bisericii ruseşti, a ridicat, cu slavă din cripta-peşteră moaştele tale, ducându-le la catedrala cetăţii Cernigovului, pentru a li se aduce acolo obşteasca închinăciune. Pentru aceasta primeşte acum şi smerita noastră cântare de laudă, rugându-te să ne stai în ajutor, pentru ca, prin pocăinţă să ne mântuim, şi să sporim, prin îndurările tale, în îndeplinirea poruncilor lui Hristos, Căruia ca Unui Dumnezeu îi cântăm Aliluia!

   Icosul al 11-lea

   Fost-ai în timpul vieţii tale, sfinte ierarhe Teodosie, luminător plin de har, lumina lină a smereniei şi dragostei în sfeşnicul Bisericii lui Hristos; strălucit-ai ca un soare şi după trecerea ta la Domnul, răspândind, prin minuni fără seamăn, bezna schizmei şi ereziilor, întorcându-i la Dumnezeu pe cei cu inima curată. Pentru aceea, cu dragoste prăznuind sfântă amintirea ta, cântăm către tine:
   Bucură-te, stea luminoasă răsărită deasupra pământului Cernigovului;
   Bucură-te, că întreg pământul rusesc cu stralucirea ta îl luminezi;
   Bucură-te, slava şi apărarea cetăţii Cernigovului;
   Bucură-te, că eşti străjer neadormit întregului nostru pământ şi fierbinte rugător;
   Bucură-te, că înaintea tronului Împăratului împăraţilor pentru împăratul nostru mijlocitor te faci;
   Bucură-te, că numele tău de la un capăt la altul al ţării noastre se preaslăveşte;
   Bucură-te, că prin arătările tale pe necredincioşi îi aduci la credinţa cea adevărată;
   Bucură-te, că prin minunile tale pe cei străini de neamul nostru îi aduci la dreapta credinţă;
   Bucură-te, că, împreună cu puterile cereşti neîncetat aduci cântare lui Dumnezeu;
   Bucură-te, că, aflându-te în ceruri, vezi slava lui Dumnezeu;
   Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   Condacul al 12-lea

   Cel ce fost-ai ales vas de preţ al harului dumnezeiesc, sfinte ierarhe Teodosie, cheamă în ajutor pentru noi harul lui Dumnezeu, ca prin el să dobândim mântuire, să avem biruinţă asupra păcatelor noastre, luptând împotriva lor, necontenit şi pentru ca întăriţi fiind prin rugăciunile tale de către Dătătorul tuturor bunătăţilor Hristos Domnul, să-L preaslăvim împreună cu tine cântând Aliluia!

   Icosul al 12-lea

   Slăvind în cântări multele şi neasemuitele tale minuni şi nevoinţe duhovniceşti, sfintite părinte Teodosie, cu inima înfrântă şi smerită lăudăm şi preamărim pe Domnul,Cel ce te-a înălţat pe tine, ca semn al bunăvoinţei Sale faţă de Biserica dreptmăritoare, stâlp şi temelie a adevărului; ca unui neobosit şi fierbinte mijlocitor pentru noi înaintea lui Dumnezeu, într-un glas strigăm către tine:
   Bucură-te, că în via Domnului din zori şi până în noaptea vieţii tale cu vrednicie truditu-te-ai;
   Bucură-te, că întru bucuria Stăpânului tău, primit ai fost ca un rob bun şi credincios;
   Bucură-te, că viaţa ta ne arată calea către locaşurile de sus;
   Bucură-te, că ai primit cununa nemuririi şi a slavei cereşti;
   Bucură-te, stea prealuminoasă pe cerul Bisericii;
   Bucură-te, că prin tine pământul rusesc se slăveşte, în chip minunat;
   Bucură-te, că împreună cu sfinţii în locaşurile cereşti sălăşluieşti;
   Bucură-te, că pe noi păcătoşii de pe pământ cu dragoste neîncetat ne cercetezi;
   Bucură-te, prin care Hristos se preaslăveşte;
   Bucură-te, prin care satana se umple de ruşine;
   Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   Condacul al 13-lea

   O, mare alesule al lui Dumnezeu, făcătorule de minuni sfinţite părinte Teodosie. Primeşte de la noi nevrednicii smerita rugăciune întru lauda ta, cei ce venim la tine cu fiască dragoste, rugându-te să fii mijlocitor pentru noi înaintea lui Dumnezeu, ca să ne izbăvească de toată nevoia şi de tot necazul şi năpasta, de războiul cel dintre noi, de moarte năprasnică, de veşnicile chinuri în veacul viitor şi pentru a ne învrednici de viaţa veşnică şi de a cânta Domnului împreună cu tine, într-un glas, Aliluia!

   Acest condac se cântă de trei ori, apoi icosul întâi şi condacul întâi.

   Icosul întâi

   Arătatu-te-ai pe tine înger în trup de-Dumnezeu-înţelepţitule Teodosie, împodobitu-te-ai de mic copil cu virtuţi îngereşti; pentru aceea, după vrednicie, pus-ai fost de Dumnnezeu Înger păzitor al Bisericii din Cernigov, pe toţi îndrumându-i spre mântuire, arătându-te tuturor  îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, înfrânării şi dragostei. Pentru aceea păstoriţii tăi înalţă glas către tine:
   Bucură-te, îngere pământesc, bucură-te, om ceresc;
   Bucură-te, că eşti împreună vorbitor şi împreună slujitor cu îngerii;
   Bucură-te, râvnitorule de viaţă netrupească;
   Bucură-te, că şi după moarte împreună cu netrupeştile puteri sălăsluieşti;
   Bucură-te, că l-ai iubit pe Hristos din tinereţile tale, din  tot cugetul şi din toată inima;
   Bucură-te, că din zorii vieţii tale lucrat-ai pentru Unicul Dumnezeu;
   Bucură-te, că poruncile Domnului le-ai ţinut cu credinţă şi fără prihană;
   Bucură-te, rod de fapte bune întru Hristos;
   Bucură-te, că duhul tău l-ai întărit cu osârduitoare rugăciune;
   Bucură-te, apărător al celor ce, cu dragoste, cinstesc amintirea ta;
   Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   Condacul întâi

   Fericimu-te pe tine, cu cântări de bucurie, sfinţite Părinte Teodosie, mare făcătorule de minuni, alesul lui Hristos, pentru neputrezirea moaştelor tale şi pentru multele tale minuni, mijlocitorul nostru înaintea lui Dumnezeu. Mare îndrăznire având la Domnul, slobozeşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL IERARH TEODOSIE AL CERNIGOVULUI FĂCĂTORUL DE MINUNI

   O, sfântă minte, sfinte ierarhe Teodosie, puternice rugător şi mijlocitor pentru noi, la Domnul, cei ce cu credinţă te chemăm, căzând cu evlavie înaintea raclei cu cinstitele şi vindecătoarele tale moaşte (sau a icoanei tale). Pomeneşte-ne pe noi înaintea tronului Atotputernicului Dumnezeu, necontenit rugându-te pentru noi. Ştim că suntem despărţiţi de tine din pricina păcatelor noastre şi că nevrednici suntem să te avem părinte şi mijlocitor. Dar ştim şi că, urmând pilda Domnului eşti iubitor de oameni şi nu încetezi a te ruga pentru noi; fă-te mijlocitor înaintea milostivului Dumnezeu pentru pacea Bisericii sale luptătoare aici pe pământ şi pentru ca păstorii ei să-şi sporească râvna întru mântuirea oamenilor. Roagă pe Părintele ceresc să dea fiecăruia darul care îi este spre folos duhovnicesc, credinţa adevărată, nădejde neclintită, dragoste neistovită; cetăţilor noastre tărie, pace lumii, nouă izbăvire de toată năpasta şi de venirea asupra noastră a altor neamuri; copiii şi tinerii să aibă buna creştere întru credinţă, bătrânii şi neputincioşii să aibă parte de mângâiere şi întărire, bolnavii de vindecare, văduvele şi orfanii de milă şi ajutor, rătăciţii de îndreptare, săracii de ajutor la vreme. Nu ne dezamagi în nădejdile noastre, fii nouă grabnic ajutător, ca un părinte care îşi iubeşte familia; ajută-ne să purtăm cu răbdare şi împăcare de sine jugul lui Hristos, îndrumă-ne pentru ca în pace, în pocăinţă şi fără de osândă să avem parte de sfârşit creştinesc şi să fim moştenitori Împărăţiei Cerurilor, unde acum, împreună cu îngerii şi cu sfinţii îl preamăreşti pe Dumnezeu, Cel în Treime lăudat, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Amin.

   Multumesc Agentiei Miriam Turism pentru acordul dat pentru preluarea acatistului!

 • Citeste mai mult
  • Acatistul Sfântului Apostol Iuda Tadeu

   Acatistul Sfântului Apostol Iuda Tadeu

   După obișnuitul început se citesc:

   Condacul întâi

   Mult-smeritului Apostol şi rudă a Domnului nostru Iisus Hristos, Iuda Tadeul, lauda mucenicilor, grabnic ajutător al celor deznădăjduiţi, să-i cântăm cu bucurie: Mare este Dumnezeu întru tine, Sfinte Apostole Tadeu al Galileii!

   Icosul întâi

   Ai fost născut, o, Sfinte Apostole, în Nazaretul Galileii, fiind unul dintre cei patru fii ai Sfântului Iosif, logodnicul Fecioarei Maria: Iuda, Iacov, Iosie şi Simon. Şi tot ca şi fraţii tăi, la început nu credeai în El. Apoi, înţelegându-ţi greşeala, ai devenit unul dintre cei doisprezece apostoli ai Mântuitorului și te numeai cu smerenie „Iuda, sluga lui Hristos și fratele lui Iacov”. Pentru aceasta, o, sfinte Iuda Tadeu, trimite-mi ajutor spre a cinsti sfântă apostolia ta:
   Bucură-te, învățătorul smereniei;
   Bucură-te, îndreptătorul mândriei;
   Bucură-te, dascălul pocăinței;
   Bucură-te, stâlpul credinţei;
   Bucură-te, înţelept slujitor al lui Hristos;
   Bucură-te, că ascultarea ţi-a adus folos;
   Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, mare Apostol al lui Hristos!

   Condacul al 2-lea

   Spre a evita confuzia cu un alt Iuda, Sfantul Evanghelist Matei te-a numit cu înţelepciune Tadeu, ce se tâlcuieşte „lăudător” şi „mărturisitor” sau „sânii laptelui”. Te-a mai numit şi Levi, arătând astfel râvna şi vitejia ta în lupta pentru Mântuitorul nostru, după ce te-ai încredinţat că Iisus este Mesia. Iar alţii, numindu-te Varsava, ce se tâlcuieşte „fiul întoarcerii”, au arătat astfel imensa ta pocăinţă, credinţă şi dragoste, pentru care Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

   Icosul al 2-lea

   Spre tine năzuim, aşadar, cu încredere, o sfinte apostole Iuda-Tadeu-Levi, şi te chemăm în rugăciunile noastre. Apără-ne ca un leu de patimile sufleteşti şi trupeşti, ajută-ne sa înţelegem şi să împlinim cuvintele Sfintei Evanghelii, ajută-ne să mărturisim şi noi cu vorba, cu fapta şi cu gândul dreapta credinţă, spre slava lui Dumnezeu şi ajutorul aproapelui, pe noi, cei ce-ţi cântăm:
   Bucură-te, râvnă aprinsă;
   Bucură-te, comoară necuprinsă;
   Bucură-te, mărturisitor înflăcărat;
   Bucură-te, luptător avântat;
   Bucură-te, biruinţă a patimilor;
   Bucură-te, bucuria îngerilor;
   Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, mare Apostol al lui Hristos!

   Condacul al 3-lea

   În tinereţe, ai arătat mai întâi şi neiubire faţă de Hristos, nevrând ca din averea maicii tale sa I se facă parte şi Lui. Ţi-ai pus apoi sufletul pentru Hristos, devenind apostolul Lui, dându-ne astfel exemplu de pocăinţă, de smerenie de credinţă şi de iubire. Voiai cu înflăcărare ca toată lumea să-L cunoască pe Hristos, să creadă în El, să-L iubească, să se mântuiască şi să cânte în veci: Aliluia!

   Icosul al 3-lea

   La tine alergăm, o, sfinte Apostole Iuda Tadeu, ca la unul care înţelegi înşelarea diavolească prin ură şi prin necredinţă, să ne vindeci de patimi şi pe noi şi pe apropiaţii noştri, ai celor ce-ţi cântăm:
   Bucură-te, dragoste nemăsurată;
   Bucură-te, evanghelie întrupată;
   Bucură-te, învăţătorul recunoştinţei;
   Bucură-te, dascălul nevoinţei;
   Bucură-te, cel ales şi încercat;
   Bucură-te, al Preasfintei Treimi slujitor devotat;
   Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, mare Apostol al lui Hristos!

   Condacul al 4-lea

   După Înălţarea Domnului, ai propovăduit, Sfinte, Apostole, Evanghelia, mai întâi în Iudeea, în Galileea, în Samaria şi în Idumeea. Apoi ai mers în Arabia, în Siria, în Mesopotamia şi in Edesa, cetatea lui Avgar, unde ai desăvârşit lucrarea începută de către un alt sfânt cu numele Tadeu, unul din cei şaptezeci de apostoli, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

   Icosul al 4-lea

   Ai binevestit apoi cuvântul lui Dumnezeu şi în Persia, unde ai scris în limba greacă o epistolă către toţi credincioşii, scurtă, plină de învăţături folositoare despre taina Preasfintei Treimi şi a întrupării lui Hristos, despre deosebirea îngerilor buni de cei răi, despre Înfricoşata Judecată. Ne-ai sfătuit apoi să fugim de necurăţiile păcatelor trupeşti, de huliri, de mândrie, de neascultare, de invidie, de urâciune, de meşteşugiri şi de vicleşuguri. Ne-ai îndemnat apoi ca fiecare să fim statornici în propria chemare în credinţă, în rugăciune şi în dragoste. Ne-ai învăţat apoi să ne îngrijim de întoarcerea celor rătăciţi la adevărata credință şi să ne păzim de eretici, a căror pierzare o considerai asemenea cu cea a sodomitenilor. Ne-ai îndemnat apoi ca, pe lângă dreapta credinţă, să avem fapte bune cuviincioase chemării şi vrednice de mântuire, pentru care îţi cântăm:
   Bucură-te, că în puţine cuvinte ai spus lucruri mari;
   Bucură-te, povățuitorul celor slabi şi ai celor tari;
   Bucură-te, aprig luptător împotriva păcatului;
   Bucură-te, cel ce ne ocrotești de chinurile iadului;
   Bucură-te, apărător al valorilor creștine;
   Bucură-te, cinstitor al rânduielii divine;
   Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, mare Apostol al lui Hristos!

   Condacul al 5-lea

   Nu cunoaştem mulţimea durerilor şi a ostenelilor tale, Apostole Sfinte, în timp ce L-ai propovăduit pe Hristos. Ştim, însă, că ai botezat şi ai încredinţat prin minuni popoarele, povăţuindu-le la mântuire. Iar credincioşii ajutaţi prin rugăciunile tale Îi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

   Icosul al 5-lea

   Îndrăznim, Sfinte Apostole Iuda Tadeu, la milostivirea ta. L-am supărat pe Dumnezeu prin faptele noastre de ocară şi suferim din cauza păcatelor noastre. Mijloceşte ajutor după voia lui Dumnezeu, pentru sufletele şi trupurile noastre ce zac în suferinţe sufleteşti şi trupeşti. Credem că tu acelaşi eşti acum ca şi atunci şi poţi să mângâi pe cei întristaţi ori deznădajduiţi ajutându-I în situaţii ce par a nu avea rezolvări, spre slava Preasfintei Treimi. Tu eşti cel care ştii că deznădejdea este cel mai mare păcat în care necuratul caută să ne arunce. Ajută-ne să stăruim în rugăciune pe noi, cei întristaţi, şi să înţelegem rostul suferinţei sau să ne izbăvim de aceasta pentru a nu cădea în deznădejde. Ajută-ne să ne purtăm crucea şi să răspundem chemării lui Hristos pe noi, cei ce-ţi cântăm:
   Bucură-te, doctor al trupului;
   Bucură-te, vindecător al sufletului;
   Bucură-te, nădejdea celor deznădăjduiţi;
   Bucură-te, apărarea celor asupriţi;
   Bucură-te, dascăl al virtuţii;
   Bucură-te, mustrarea necredinţei;
   Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, mare Apostol al lui Hristos!

   Condacul al 6-lea

   Te-ai dus apoi prin părţile Araratului, unde ai întors mulţime de popor de la înşelăciunea diavolească la Hristos. Ai fost prins, însă, de închinătorii la idoli şi, după îndelungate chinuri, ai fost spânzurat pe lemn în chip de cruce şi străpuns cu săgeţi de către cei necredincioşi. Şi astfel ai trecut la Hristos Dumnezeu, unde cânţi împreună cu toti sfinţii Lui: Aliluia!

   Icosul al 6-lea

   Sfinte Apostole Iuda Tadeu, slăvim mucenicia ta şi te rugăm să mijloceşti pentru noi dobândirea înţelepciunii, pentru a şti când ne este de folos răbdarea suferinţei şi când trebuie să-l rugăm pe Dumnezeu să ne izbăvească de aceasta. Ajută-ne să dobândim tăria mărturisirii credinţei în aceste vremuri de cernere! Ajută-ne să vieţuim după voia lui Dumnezeu, apărând poruncile divine şi credinţa ortodoxă pentru care te-ai adus jertfă vie pe tine însuţi, pe noi, cei ce-ţi cântăm:
   Bucură-te, slugă bună ce roade multe ai adus;
   Bucură-te, frate după duh al lui Iisus;
   Bucură-te, că voia Lui ai împlinit;
   Bucură-te, că, la fel ca El, în chip de cruce, pe lemn ai fost răstignit;
   Bucură-te, mucenic ce multe chinuri ai răbdat;
   Bucură-te, cel cu veşnica slavă încununat;
   Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, mare Apostol al lui Hristos!

   Condacul al 7-lea

   Vestea minunilor tale s-a transmis peste timp din neam în neam şi, astfel, mulţi aleargă la tine atunci când se află în situaţii disperate. Tu pe toţi îi mângâi şi îi indemni să-L cinstească pe Dumnezeu cântându-I: Aliluia!

   Icosul al 7-lea

   La tine alergăm şi noi cei luptaţi de patimile noastre şi ale altor oameni, prin gânduri necurate, prin necazuri îngăduite de Dumnezeu pentru păcatele noastre, prin boli şi prin ispite.
   Bucură-te, alungarea demonilor;
   Bucură-te, vindecătorul bolnavilor;
   Bucură-te, împăcarea celor despărţiţi;
   Bucură-te, mângâierea celor asupriţi;
   Bucură-te, mustrarea asupritorilor;
   Bucură-te, liniştea rugătorilor;
   Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, mare Apostol al lui Hristos!

   Condacul al 8-lea

   Multe sunt mărturiile credincioşilor care au apelat la ajutorul tău în situaţii disperate. Fiecare mărturie reprezintă încă o dovadă că apostolia ta continuă şi în zilele noastre, căci, odată cu ajutorul tău, îi îndemni pe toţi cei ce ţi se roagă să se pocăiască şi să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia!

   Icosul al 8-lea

   Te rugăm, sfinte Apostole Iuda Tadeu, cercetează vieţile noastre şi vezi dacă ne aflăm pe drumul mântuirii şi dacă voia noastră corespunde cu voia lui Dumnezeu. Ajută-ne cum ştii şi cum poţi. Pe cei în vârstă, ajută-i să fie exemple bune pentru cei tineri. Pe cei tineri, ajută-i să fie bucurie părinţilor. Pe cei neînţelepţi, ajută-i să devină înţelepţi. Pe cei necredincioşi, ajută-i să devină credincioşi. Pe cei aflaţi în situaţii disperate, ajută-i să dobândească rugăciune, spovedanie, Împărtăşanie, izbăvirea de chinurile veşnice, fericire cerească, înţelepciune, cugetarea la patimile lui Hristos, răbdare, recunoştinţă pentru darurile deja primite, smerenie, credinţă, nădejde, dragoste, ocrotire, ajutor şi folos duhovnicesc. Cercetează-ne şi pe noi, cei ce-ţi cântăm:
   Bucură-te, apărătorul cauzelor ce par a fi pierdute.
   Bucură-te, ocrotitorul celor aflaţi în examene;
   Bucură-te, cel ce îi ajuţi pe cei din închisori;
   Bucură-te, vindecătorul celor bolnavi;
   Bucură-te, că aduci linişte în sufletele întristate;
   Bucură-te, ajutorul celor aflaţi în felurite necazuri;
   Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, mare Apostol al lui Hristos!

   Condacul al 9-lea

   Ai fost închipuit de pictor cu o icoană a Domnului nostru Iisus Hristos pe piept, pentru a arăta râvna ta sfântă, şi cu o săgeată, spre mărturie a pătimirii tale, căci ai fost străpuns cu săgeţi de către cei necredincioşii care nu ştiau să-I cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

   Icosul al 9-lea

   O, Sfinte Apostole Iuda Tadeu, ajută-ne să sporim în credinţă, nădejde, dragoste, smerenie, curăţie, milostenie, cumpătare, blândeţe, îndelungă răbdare şi hărnicie. Ajută-ne să ne vindecăm de mânie, mândrie, zgârcenie, lăcomie, desfrânare, invidie, lene, vrăjitorie şi avorturi.
   Bucură-te, nădejde sfântă;
   Bucură-te, chemare neabătută;
   Bucură-te, chip al smereniei;
   Bucură-te, sălaş al evlaviei;
   Bucură-te, Levi, leu al rugăciunii;
   Bucură-te, Tadeu, izvor al înţelepciunii;
   Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, mare Apostol al lui Hristos!

   Condacul al 10-lea

   Din pricina dispreţului pentru fapta lui Iuda Iscarioteanul, mulţi preferau sa te numească Levi sau Tadeu. Însă tu ţi-ai sfinţit numele în smerenie cântând mereu lui Dumnezeu: Aliluia!

   Icosul al 10-lea

   Roagă-te şi pentru noi, Preasfintei Treimi, Sfinte Iuda Tadeu, să ne dăruiscă Pogorârea Duhului Sfânt, darurile Preasfântului Duh şi rugăciunea în Duh şi în Adevăr, nouă, celor ce-ţi cântăm:
   Bucură-te, următor credincios al lui Hristos;
   Bucură-te, că asculţi şi înveţi cele ce sunt de folos;
   Bucură-te, că ne înveţi să iertăm pentru a fi iertaţi;
   Bucură-te, că ne ajuţi să-I fim lui Iisus prieteni şi fraţi;
   Bucură-te, în via lui Hristos lucrător neobosit;
   Bucură-te, mare apărător al creştinului oropsit;
   Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, mare Apostol al lui Hristos!

   Condacul al 11-lea

   Slăvim pe Preasfanta Treime, căci prin întruparea şi jertfa pe Cruce a Mântuitorului, a facut posibilă calea spre îndumnezeire. O cinstim Preasfânta Fecioară Maria care îi ajută pe creştini în încercările lor. Îi cinstim pe toti sfinţii şi îngerii alături de care mijloceşti pentru noi şi-I cânti lui Dumnezeu: Aliluia!

   Icosul al 11-lea

   Cinstim pomenirea ta, Sfinte Apostole Iuda Tadeu, şi te rugăm să mijloceşti ajutor de la Dumnezeu nouă, celor care îţi cântăm:
   Bucură-te, slăvindu-L pe Dumnezeu;
   Bucură-te, rugându-te pentru sufletul meu;
   Bucură-te, mijlocitorul mântuirii mele;
   Bucură-te, apărătorul meu în ispite grele;
   Bucură-te, chipul milosteniei;
   Bucură-te, înfăţişarea smereniei;
   Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, mare Apostol al lui Hristos!

   Condacul al 12-lea

   Cu ce cuvinte vom lăuda viaţa ta smerită, râvna ta înflăcărată şi dragostea-ţi nemăsurată pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos? Cu ce cuvinte vom lăuda minunile tale preaslăvite prin care îi binecuvântezi pe cei care te cinstesc? Negăsind cuvinte pe măsură, Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru toate şi-I cântăm împreună cu tine: Aliluia!

   Icosul al 12-lea

   Sfinte Apostole Iuda Tadeu, Îi mulţumim Preasfintei Treimi pentru ajutorul dat creştinilor prin mijlocirile tale şi ne rugăm ca şi de acum încolo să ne ajute şi pe noi să ne bucuram de milostivirea Sa, pentru rugăciunile tale.
   Bucură-te, izgonitorul tristeţii;
   Bucură-te, aducătorul blândeţii;
   Bucură-te, împăcarea celor învrăjbiţi;
   Bucură-te, salvare a celor năpăstuiţi;
   Bucură-te, lauda apostoliei;
   Bucură-te, aflătorul bucuriei;
   Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, mare Apostol al lui Hristos!

   Condacul al 13-lea

   O, sfinte Apostole şi mucenice Iuda Tadeu, cel ce ai dobândit atâta iubire pentru Mântuitorul nostru, încât viaţa ta I-ai adus prinos, primeşte această rugăciune şi te roagă pentru apărarea noastră de Antihrist, de demoni şi de duşmani. Ajută-ne în necazuri şi în ispitele ce ne vin de la lume, de la trup si de la necuratul. Mijloceşte înţelepciune tuturor conducătorilor lumeşti si bisericeşti pentru a ne conduce pe căile mântuirii! Ajută-ne să trecem netulburati prin vămile văzduhului, ca, mântuiţi fiind, să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) după care se zice icosul întâi şi condacul întâi.

   Icosul întâi

   Ai fost născut, o, Sfinte Apostole, în Nazaretul Galileii, fiind unul dintre cei patru fii ai Sfântului Iosif, logodnicul Fecioarei Maria: Iuda, Iacov, Iosie şi Simon. Şi tot ca şi fraţii tăi, la început nu credeai în El. Apoi, înţelegându-ţi greşeala, ai devenit unul dintre cei doisprezece apostoli ai Mantuitorului şi te numeai cu smerenie „Iuda, sluga lui Hristos şi fratele lui Iacov”. Pentru aceasta, o, sfinte Iuda Tadeu, trimite-mi ajutor spre a cinsti sfântă apostolia ta:
   Bucură-te, învăţătorul smereniei;
   Bucură-te, îndreptătorul mândriei;
   Bucură-te, dascălul pocăinţei;
   Bucură-te, stâlpul credinţei;
   Bucură-te, înţelept slujitor al lui Hristos;
   Bucură-te, că ascultarea ţi-a adus folos;
   Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, mare Apostol al lui Hristos!

   Condacul întâi

   Mult-smeritului Apostol şi rudă a Domnului nostru Iisus Hristos, Iuda Tadeul, lauda mucenicilor, grabnic ajutător al celor deznădăjduiţi, să-i cântăm cu bucurie: Mare este Dumnezeu întru tine, Sfinte Apostole Tadeu al Galileii!

   Apoi:
   Rugăciune către Sfântul Apostol Iuda Tadeu

   Sfinte apostol Iuda Tadeu, eu, …(se spune numele), mă încredinţez îngrijirii tale. Roagă-te pentru mine; ajută-mă să-mi amintesc că nu sunt singur în strădaniile mele. Te rog, fii alături de mine şi roagă-l pe Dumnezeu să-mi trimită speranţă în mâhnire, curaj în frică şi vindecare în timpul tuturor încercărilor. Te rog, cere-I Domnului nostru iubitor să-mi dea harul să accept orice îmi oferă viaţa şi să-mi susţină credinţa în puterea Sa vindecătoare.
   Iţi mulţumesc, Sfinte Iuda Tadeu, pentru speranţa pe care o dai tuturor celor care cred şi ajută-mă, te rog, să ofer şi altora acest dar al speranţei. După voia lui Dumnezeu, Amin.

   Altă Rugăciune către Sfântul Apostol Iuda Tadeu, ruda Domnului

   O, Sfinte Iuda Tadeu, ruda a Domnului nostru Iisus Hristos, apostol și martir glorios, strălucit în virtuți și puternic în minuni, credincios și grabnic ajutător al celor ce te cinstesc și se încred în tine, privește cu ochi milostivi la cel ce astăzi aleargă la tine și cere mijlocirea ta.
   Tu ai dobândit de la Dumnezeu darul de a ajuta îndeosebi pe acei care au pierdut aproape orice speranță și se află în pragul disperării.
   Privește deci la mine și vezi în ce strâmtorare mă aflu. Viața mea este o viață de suferință. Zilele mele sunt pline de durere și necaz, sufletul meu este o mare amărăciune.
   Cărările mele sunt pline de suspine și lacrimi și griji mistuitoare care îmi macină toată puterea de viață.
   Neliniștea, disperarea și lipsa de încredere în ajutorul de sus îmi copleșesc de multe ori sufletul, astfel încât mi se pare că mila dumnezeiască m-ar fi părăsit. Atunci sufletul meu se umple de întuneric, credința se clatină, inima mea slăbește și disperarea se furișează în suflet vrând să se facă stăpână peste mine, O, Sfinte Iuda Tadeu, tu nu mă poți lăsa în starea aceasta. La tine alerg, pe tine te rog, ajută-mi. Ascultă te rog, rugămintea mea! Nu mă voi depărta de tine până când nu mă vei asculta. Grăbește-te și vino-mi te rog în ajutor și nu mă lăsa, ca încrederea mea în tine sa fie rușinată. Fie ca prin mijlocirea ta să se preamărească și întru mine nesfârșita milostivire a lui Dumnezeu. Ascultă-mi rugăciunea mai ales în necazul meu cel mare pe care îl am acum și dă-mi grabnicul tău ajutor în (aici se mărturisește necazul).
   Nu lăsa ca sufletul meu să rămână zdrobit de aceasta lovitură a durerii și să cadă în disperare. Asculta-mă o, Sfinte Iuda Tadeu, împlinește-mi rugămintea și eu iți voi fi recunoscător în toate zilele mele. Te voi cinsti ca pe cel mai de seama ajutător al meu.
   Voi mulțumi lui Dumnezeu pentru mijlocirea ta și voi răspândi pe cât îmi va sta în putere cinstirea ta între oameni. Amin.

   Sursa foto 1: basilica.ro

   Sursa foto 2: doxologia.ro

 • Citeste mai mult
Vezi toata categoria Cugetari

Pelerinaje

  • Sf Luca
  • Întâlnirile mele cu Sfântul Luca al Crimeei

   De Sfântul Luca Chirurgul am auzit pentru prima dată în anul 2011. Eram în pelerinaj la Sankt Petersburg. În autocar două creștine discutau despre viața, minunile și cărțile Sfântului Luca. Le priveam nedumerit. Una dintre creștine mă întreabă dacă n-am auzit de Sfântul Luca Doctorul. Eu i-am răspuns că nu. Una dintre ele își dorea foarte mult să ajungă la sfânt, pentru că avea probleme la ochi și știa că Sfântul Luca al Crimeei cât a fost în viață a operat mii de persoane și face minuni și în ziua de astăzi. Aveam să-l descopăr mai bine citindu-i cărțile în același an după pelerinajul din Rusia. Pe lângă cartea cu viața sfântului și una scrisă chiar de sfânt am găsit și o carte despre minunile contemporane în care am aflat că se arată oamenilor și face operații și în prezent. Multe dintre persoane nici măcar nu-l știu și abia după ce văd o icoană cu sfântul își dau seama că este el.

   După discuția scurtă cu cele două creștine, în sufletul meu încolțise dorința de a merge la Sfântul Luca în localitatea Simferopol din peninsula Crimeea. Îmi imaginam un bărbat înalt de o vârstă medie îmbrăcat în halat alb, muncind din greu prin spital. Gândurile nu-mi dădeau pace, mă întrebam cum a ajuns un doctor contemporan sfânt? Am găsit cartea cu viața sfântului, și, în plus, primisem în dar de la una dintre cele două creștine din pelerinajul din Rusia cartea „Puterea inimii” scrisă chiar de sfânt sub denumirea de Duh, Suflet și Trup. Am citit cărțile și în felul acesta am reușit să-l cunosc mai bine pe sfânt. Am fost mișcat până la lacrimi de viața sfântului. Îmi doream foarte mult să ajung cât mai repede la el. Am o prietenă actriță în București care merge destul de des în pelerinaje. Am sunat-o s-o întreb dacă știe ceva despre sfânt și dacă îmi poate recomanda pe cineva care să mă ducă la sfântul Luca. Mi-a dat câteva informații și mi-a spus: „dacă îți dorești atât de mult să-l întâlnești, să știi că la Spitalul Parhon din București este o mică părticică din sfintele lui moaște în paraclisul din incinta spitalului”.

   Am făcut tot posibilul ca în prima delegație la București să merg la acest paraclis. Aveam 3 zile la dispoziție, așa că în una din zile am mers la paraclis. Eram foarte emoționat. În paraclis era doar domnul de la pancar. Știam că sfântul se arată oamenilor, unora în vis, unora în realitate, altora le face cunoscută prezența sa prin miros plăcut de mir. Am îndrăznit să-i cer și eu un semn. Fiind doar eu și domnul de la pancar, l-am întrebat dacă are o carte cu acatistul sfântului. Am cumpărat cartea și am început să citesc acatistul în fața racliței mici de lemn. Pe la jumătatea acatistului am început să simt o mireasmă plăcută. Începusem să am emoții și mai mari. Îmi spuneam în sinea mea să stau liniștit să nu fie o lucrare de la diavol. Însă parfumul devenea din ce în ce mai puternic. Am început să miros raclița, icoana sfântului, candela care ardea alături și florile ce erau acolo, dar nu, parfumul nu era de la ele. Am terminat de citit acatistul. I-am mulțumit sfântului, m-am închinat încă o dată pe la sfintele icoane, mi-am cumpărat și niște mir și am mers la unul dintre partenerii de afaceri. Persoana cu care m-am întâlnit m-a întrebat ce s-a întâmplat deoarece eram prea luminos, n-am putut să-i spun de frică să nu fiu înțeles greșit, i-am spus doar că vin de la paraclis și că mi-a plăcut foarte mult. Era toamna în septembrie când deja frunzele copacilor începeau să-și schimbe culoarea. A trecut și iarna, mă rugam sfântului să mă ajute să ajung la el la Biserica Sfânta Treime din Simferopol. Odată cu venirea primăverii am mers iar la paraclisul din București. De data aceasta i-am simțit prezența sfântului chiar de la intrare, începusem iar lupta cu gândurile mele. Să fie el sau doar o nălucire, m-am închinat ca de obicei și am ieșit afară. Stăteam la intrarea din paraclis și nu știam ce să cred. Simțeam mireasma foarte tare. În dreapta, lângă paraclis, o doamna spăla un veșmânt preoțesc. I-am povestit întâmplarea și am întrebat-o dacă știe ceva despre astfel de situații. Mi-a spus că a mai auzit și că în acel moment simțea și ea miresmea. Am lăsat paraclisul și am plecat pentru treburile mele.

   În vara aceluiași an, părintele duhovnic mi-a spus că organizează un pelerinaj în Ucraina și Crimeea. Cred că am fost cel mai fericit om în acel moment. I-am spus că vreau să merg și eu. Am dat banii pentru pelerinaj și așteptam ziua plecării. În dimineața plecării, ne-am adunat cu toții în fața Bisericii Sfintei Parascheva din Iași, ne-am închinat în biserică și am plecat spre Republica Moldova. Am vizitat două biserici din Moldova după care am mers în Odessa, despre care voi scrie în alt articol. În Ucraina am fost și la Kiev, Cernigov și alte obiective. La venirea nopții , am trecut cu autocarul pe lângă măreața Catedrală a Pecerskăi și pe lângă statuia bolșevicilor cu care voiau să întreacă în înălțime catedrala, dar nu au reușit. Ne-am continuat drumul înspre Crimeea. Am călătorit toată noaptea. Eram obosiți de atâta stat pe scaun. Îmi doream măcar câteva minute să mă întind dar nu aveam unde. Au fost câteva persoane care s-au întins pe culoar. Dimineața pe la ora 5 un profesor a început să citească la microfon viața sfântului Luca pe scurt. Mărturisesc că am fost mișcat de gestul lui. Erau printre noi care nu știau nimic despre Sfântul Luca. Pentru mine a picat ca un balsam pentru împrospătarea memoriei. Stăteam cu ochii închiși pe scaunul din fața autocarului. Razele soarelui începuse să-mi bată în față. Era o liniște deplină, toată lumea asculta pe profesor. Avea un timbru vocal deosebit. A reușit să mă transpună în locurile și momentele din viața sfântului Luca. Lăsam lacrimile să-mi curgă, refuzam să deschid ochii, voiam să fiu acolo, în viața sfântului.

   Ajunși la Simferopol am vizitat catedrala mare unde era un alt sfânt contemporan care a propovăduit în țările asiatice. Catedrala era foarte frumoasă. Am mers și la Catedrala Sfintei Treimi care adăpostește moaștele Sfântului Luca al Crimeei. Am intrat și ne-am închinat la sfintele icoane după care am mers la racla sfântului care se află pe partea stângă a bisericii. Știam din una din cărțile citite că racla a fost adusă în dar de un grup de pelerini evlavioși din Grecia, și că preotul care i-a însoțit l-a văzut pe Sfântul Luca cu dânșii în avion, iar la sosirea în Catedrala Sfintei Treimi în timp ce se închinau la sfintele moaște preotul însoțitor l-a văzut cum ii binecuvânta cu mâna pe cap pe fiecare.

   Aproape că nu pot descrie în cuvinte momentul de la întâlnirea cu sfântul. Îmi venea să îmbrățișez racla cu sfintele moaște. Aș fi vrut să-i iau o parte din suferințele pe care le-a avut în viață. A fost un moment unic. Ne doream mult să ajungem și la cimitirul unde a fost mormântul sfântului, dar nu știam unde se află. Am găsit un băiat vorbitor de engleză care a binevoit să ne conducă. Ne-am închinat la mormânt și în capela din cimitir, după care ne-am întors la catedrala, prilej de a ne închina din nou la Sfântul Luca. După ne-am continuat, într-un final, drumul spre Mănăstirea Bahcisarai despre care voi scrie în alt articol.

 • Citeste mai mult
  • P1110868
  • La Mănăstirea Diveevo

   În vara anului 2013 am mers în Rusia pentru a face Inelul de Aur. În acest fel am ajuns și la Mănăstirea Diveevo.

   La fel ca multe alte obiective și acesta era unul dintre visele mele. Cu doi ani înainte de a ajunge aici, primisem în dar de la o doamnă, prietenă foarte bună, o iconiță cu Sfântul Serafim de Sarov. Doamna avea icoana de la Ierusalim. O pusesem în casă lângă celelalte icoane și mă rugam cu credință Sfântului Serafim să mă ajute să ajung la el. Luasem blagoslovenie de la duhovnic (să nu-mi fie spre laudă) de a citi 40 de acatiste la Sfântul Serafim de Sarov. De câte ori mergeam la Biserica Sfântului Nectarie din Iași, pe unul dintre pereții bisericii, mai exact în strana din stânga era o icoană mare a Sfântului Serafim și printre alte rugăminți îi ceream să mă ajute să ajung la el. Simțeam puterea sfântului și mă asiguram că voi ajunge.

   Dorința s-a îndeplinit după doi ani. Am ajuns în satul Diveevo în jurul prânzului. Sincer mă așteptam să găsesc mănăstirea în pădure, însă, Mănăstirea Diveevo se află în centrul satului. Am mers și ne-am cazat și după ce ne-am primenit, ne-am îndreptat pașii înspre mănăstire. Nu ne venea să credem ochilor, 4 catedrale mari și o clopotniță înalta de 78 de metri. Peste tot erau flori și lumea mișuna precum albinele. Ardeam de nerăbdare să ajung la racla Sfântului Serafim, la Icoana Umilenie, și la celelalte sfinte. Auzisem că în curtea mănăstirii în tulpina unui mesteacăn a crescut un cap de urs, îmi doream să-l văd și să-l ating așa după cum veți vedea în fotografii.

   Am mers la Catedrala Sfintei Treimi și ne-am așezat la una dintre intrări. Erau grupuri mai multe. Fiecare intra pe ce ușa dorea, dar totul se făcea în deplină liniște și ordine. Mai puțin noi românii… Odată intrați în biserică ne-am închinat cu evlavie la Moaștele Sfântului Serafim de Sarov. Aveai impresia că timpul stă pe loc. Simțeai o pace nemaiîntâlnită. Alături la câțiva metri se găseau 4 cutii de sticlă în care se găseau lucrurile Sfântului Serafim de la papuci până la sapă și topor. În partea dreaptă a catedralei se află Icoana Maicii Domnului Umilenie. Nu puteai să nu plângi privind la duioșenia Maicii Domnului. În acest timp era slujba Vecerniei.

   După slujba Vecerniei, am ieșit cu toții pentru a merge pe drumul Maicii Domnului Kanavka. Despre acest drum se spune că Sfântul Serafim de Sarov le-a poruncit călugărițelor să-l sape. Însă ele s-au lenevit, părându-li-se greu. Dar, într-o zi una din călugărițe vede un călugăr bătrân care săpa șanțul, ea s-a apropiat și îl vede pe Sfântul Serafim care a dispărut, ramanandu-i doar târnăcopul și lopata. Maica le-a povestit celorlalte din mănăstire după care au decis să împlinească voința sfântului. Săparea drumului a durat 3 ani. Pe acest drum călugărițele cu pelerinii merg zilnic după Vecernie cu icoana Maicii Domnului, spunând în gând de 150 de ori rugăciunea Borogodisnaia: „Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui Tău, că ai născut pre Mântuitorul sufletelor noastre”.

   Drumul are 800 de metri și toți reușesc să spună de 150 de ori rugăciunea. La capătul drumului toți pelerinii se închină la icoana Maicii Domnului după care este dusă în biserică. Pe acest drum Maica Domnului trece zilnic și în funcție de credința fiecărui pelerin îi împlinește dorința. Au fost cazuri de oameni foarte bolnavi care s-au vindecat pe loc sau de alte probleme.

   În grupul nostru era o doamnă din Republica Moldova care a cunoscut o călugăriță și astfel am putut intra să vizităm prima mănăstire Kazanskaya cât și celelalte două biserici care i-au urmat cu hramurile Nașterea Domnului și Nașterea Maicii Domnului unde erau moaștele sfintelor adormite. Sfânta Alexandra prima stareță și fondatoarea întregului ansamblu de la Diveevo. În aceste biserici se citește Psaltirea neîncetat. În Biserica Nașterea Domnului arde veșnic o lumânare, iar în Biserica Nașterea Maicii Domnului arde o candelă, nestinsă niciodată.

   Istoria spune că fondatoarea mănăstirii este monahia Alexandra care era de neam nobil cu numele inițial Agatha Semenovna Melgunova. Ea i-a încredințat mănăstirea și obștea în grija starețului de la Mănăstirea Sarov care l-a rândul său i-a încredințat-o Sfântului Serafim de Sarov.

   Prima minune care a făcut-o Sfântul Serafim la această mănăstire a fost cu vindecarea lui Mihai Vasilievici Manturov, un om bogat care nu putea să meargă. După ce a fost uns cu untdelemn din candela Maicii Domnului de către Sfântul Serafim a putut să meargă. Atunci el și-a vândut averile și a devenit unul dintre ctitorii acestui sfânt lăcăș. Sfântul Serafim a prevestit că după moartea sa moaștele sale vor ajunge din nou la Diveevo. Fapt ce s-a întâmplat în anul 1991. Desigur că sunt foarte multe de scris, dar mă voi rezuma la atât. În viața Sfântului Serafim de Sarov putem afla multe lucruri frumoase despre acest sfânt lăcăș.

   Tot aici se găsesc și catedralele cu hramul Schimbarea la Față și Buna Vestire. După ce ne-am închinat la sfintele moaște ale sfintelor Alexandra, Marta, Elena, Xenia Mihailovna, Eupraxia, Maria, Pelaghia Ivanovna, Natalia Dimitrievna, Semenovna şi Ivanovna Praskovia am mers la masă. În incinta mănăstirii este o cantină de unde pelerinii își pot cumpăra mâncare. Odată cu lăsarea serii ne-am îndreptat spre hotel.

   Dimineață am revenit pentru a lua micul dejun. Părintele a constatat că șoferii lipseau. M-a rugat să merg în biserică să văd dacă îi găsesc. Însă din milostivirea Maicii Domnului și a Sfântului Serafim nu i-am găsit. Am profitat de aceasta și am mers să mă mai închin încă o dată la moaștele sfântului. I-am rugat pe pelerini să-mi dea voie, au înțeles că eram străin și nu s-au împotrivit. Bucuros că reușisem să mă închin pentru a doua oară am fugit să-l anunț pe părinte că nu i-am găsit. Mi-a spus să mai merg o dată. La fel, s-a întâmplat același lucru. Am trecut pentru a 3-a oară pe la Sfântul Serafim de Sarov. Undeva în spate la pancar niște doamne împărțeau pelerinilor câte 4 prescuri mici pe care erau inscripționate Maica Domnului Umilenie, Sfântul Serafim de Sarov, sau Sfânta Cruce. Am înțeles că este o tradiție lăsată de Sfântul Serafim, deoarece el împărțea de fiecare dată pesmeți pelerinilor care îl vizitau când era în viață. Între timp au venit alți colegi de grup după care ne-am îndreptat înspre Izvorul Sfântului Serafim de Sarov.

 • Citeste mai mult
Vezi toata categoria Pelerinaje

Fotografii

  • Buchet de icoane din Țara Sfântă II

   Buchet de icoane culese din Țara Sfântă în timpul pelerinajelor.

 • Citeste mai mult
Vezi toata categoria Fotografii